กลับไป   PaLungJit.org > พุทธศาสนา > พุทธศาสนา - ธรรมะ
Connect with Facebook

Like Tree9Likes
  • 4 Post By ใบเฟิร์นเจ้าค่ะ
  • 2 Post By ใบเฟิร์นเจ้าค่ะ
  • 2 Post By TupLuang
  • 1 Post By TupLuang
ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม คะแนน: คะแนนของกระทู้: 59 โหวต, 4.29 ค่าเฉลี่ย. เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 22-05-2008, 07:57 PM   #1
สมาชิก
 
ใบเฟิร์นเจ้าค่ะ's Avatar
 
วันที่สมัคร: May 2008
สถานที่: เพชรบูรณ์
ข้อความ: 90
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 4,417
ได้รับอนุโมทนา 1,054 ครั้ง ใน 178 โพส
พลังการให้คะแนน: 97
ใบเฟิร์นเจ้าค่ะ will become famous soon enoughใบเฟิร์นเจ้าค่ะ will become famous soon enough

พุทธศาสนสุภาษิต พุทธสุภาษิต


พุทธศาสนสุภาษิต พุทธสุภาษิต


พุทธศาสนสุภาษิตคำอ่านคำแปล
วิวาทํ ภยโต ทิสฺวาวิวาทัง ภะยะโต ทิดสะหวาการทะเลาะวิวาท มีแต่โทษภัย
นิสมฺม กรณํ เสยฺโยนิสัมมะ กะระณัง เสยโยใคร่ครวญก่อนทำ ย่อมดีกว่า
นตฺถิ โทสสโม กลินัตถิ โทสะสะโม กะลิไม่มีโทษใด ร้ายแรงเท่าความโกรธ
อนตฺถชนโน โกโธอนัตถะชะนะโน โกโธความโกรธ ย่อมก่อความวินาศ
โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติโกธัง คัดตะวา สุขัง เสติขจัดความโกรธได้ ย่อมอยู่เป็นสุข
โกธํ ทเมน อุจฺฉินเทโกธัง ทะเมนะ อุดฉินเทพึงกำจัดความโกรธ ด้วยการข่มใจ
มาโกธสฺส วสํ คมิมาโกธัดสะ วะสัง คะมิบุคคล ไม่ควรลุอำนาจความโกรธ
ขนฺติ สาหสวารณาขันติ สาหะสะวาระณาความอดทน ห้ามไว้ได้
ซึ่งความหุนหันพลันแล่น
สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกาสามัคคี วุดทิสาธิกาความสามัคคี มีแต่ความเจริญ
อรติ โลกนาสิกาอะระติ โลกะนาสิกาความอิจฉาริษยา ทำให้โลกเสื่อม
จาคมานุพฺรูเหยฺยจาคะมานุพรูเหยยะควรเพิ่มพูน ความเสียสละ
ปฏิกจฺเจว กยิรา ยํ ชญฺญา หิตมตฺตโนปฏิกัดเจวะ กะยิรา ยัง ชัญญา หิตะมัตตะโนรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์
ก็ควรรีบทำสิ่งนั้น
ผาตึ กยิรา อวิเหฐยํ ปรํผาติง กะยิรา อะวิเหฐะยัง ปะรังควรทำแต่ความเจริญ
ไม่ควรเบียดเบียนกัน
ภูตํ เสสํ ทยิตพฺพํภูตัง เสสัง ทะยิตัพพังคนทุกคน ควรเกื้อกูลแก่กัน
ทุลฺลโภ องฺคสมฺปนฺโนทุลละโภ อังคะสัมปันโนคนที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง หาได้ยาก
จเช เอกํ กุลสฺสตฺถํจะเช เอกัง กุลัดสัดถังสละสุขส่วนตน
เพื่อประโยชน์ของตระกูล
คามสฺสตฺถํ กุลํ จเชคามัดสัดถัง กุลัง จะเชสละสุขของตระกูล
เพื่อประโยชน์ของชุมชน
คามํ ชนปทสฺสตฺถํคามัง ชะนะปะทัดสัดถังสละสุขของชุมชน
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
สามคฺคิยาติ ทุชฺชโยสามัคคิยาติ ทุดชะโยสามัคคีกันไว้ ก็ยากที่ใครจะชนะได้
อุตฺตมํ ปณิปาเตนอุดตะมัง ปะณิปาเตนะควรชนะผู้ที่สูงกว่าด้วยการอ่อนน้อม
วิกฺกเมน สมํ ชเยวิกกะเมนะ สะมัง ชะเยควรชนะผู้เสมอกัน ด้วยความเข้มแข็ง
ญตฺตํ พาลสฺส ชายติญัดตัง พาลัดสะ ชายะติความรู้ของคนพาล เป็นความรู้เพื่อทำลาย
เสยฺโย อมิตฺโต เมธาวีเสยโย อะมิดโต เมธาวีมีศัตรูเป็นบัณฑิต ดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาล
น หึเส ปรํ อตฺตกาโมนะ หิงเส ปะรัง อัดตะกาโมผู้ที่รักตน ก็ไม่ควรเบียดเบียนคนอื่น
สพฺเพสํ ชีวิตํ ปิยํสัพเพสัง ชีวิตัง ปิยังชีวิต เป็นที่รักของคนทุกคน
ทุกฺขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรติทุกขิตัดสะ สักกัดจะ กะโรติช่วยเหลือคนเดือดร้อน ด้วยความตั้งใจ
น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธนะ หิ เวเรนะ เวรานิ สัมมันตีธะในโลกนี้ เวรที่ระงับด้วยการจองเวร ไม่เคยมี
อมานา ยตฺถ น ตตฺถ วสตี วเสอะมานา ยัตถะ นะ ตัตถะ วะสะตี วะเสที่ใดไม่ย่องย่องคนดี ใครๆ ก็ไม่ควรอยู่ที่นั้น
สติ สมฺปชญฺญ เทวฺ พหุการาสติ สัมปะชัญญะ ทะเว พะหุการามีสติและสัมปะชัญญะ มีแต่ประโยชน์
สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสายสัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น


ที่มา http://www.ch7.com/Website/buddism/sep49.html


ยัง พุทธศาสนสุภาษิต มากมาย ที่
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 31 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ใบเฟิร์นเจ้าค่ะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
sponsor links
เก่า 22-05-2008, 09:15 PM   #2
สมาชิก
 
ใบเฟิร์นเจ้าค่ะ's Avatar
 
วันที่สมัคร: May 2008
สถานที่: เพชรบูรณ์
ข้อความ: 90
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 4,417
ได้รับอนุโมทนา 1,054 ครั้ง ใน 178 โพส
พลังการให้คะแนน: 97
ใบเฟิร์นเจ้าค่ะ will become famous soon enoughใบเฟิร์นเจ้าค่ะ will become famous soon enough

พุทธศาสนสุภาษิต 2


พุทธศาสนสุภาษิตคำอ่านคำแปล
อุกฺกฎฺเฐ สูรมิจฺฉนฺติอุกกัดเถ สูระมิดฉันติเมื่อเกิดเหตุร้ายแรง

ย่อมต้องการคนกล้าหาญ
มนฺตีสุ อกุตูหลํมันตีสุ อะกุตูหะลังเมื่อเกิดข่าวตื่นเต้น
ย่อมต้องการคนหนักแน่นปิยญฺจ อนฺนปานมฺหิปิยัญจะ อันนะปานัมหิเมื่อข้าวน้ำบริบูรณ์
ย่อมต้องการคนที่รักอตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํอัดเถ ชาเต จะ ปัณฑิตังเมื่อเกิดเรื่องราวลึกซึ้ง
ย่อมต้องการบัณฑิตยทูนกํ ตํ สนฺติยะทูนะกัง ตัง สันติสิ่งใดพร่อง สิ่งนั้นย่อมมีเสียงดัง
ยํ ปรํ สนฺตเมวยัง ปะรัง สันตะเมวะสิ่งใดเต็ม สิ่งนั้นย่อมเงียบ
น ชจฺจา โหติ พฺรามโณนะ ชัดจา โห-ติ พรามะโณคนดี ไม่ใช่ดีเพราะชาติกำเนิด
กมฺมุนา โหติ พฺรามโณกัมมุนา โห-ติ พรามะโณคนดี ดีเพราะการกระทำ
ปจฺเจกจิตฺตา ปุถู สพฺพสตฺตาปัดเจกะจิดตา ปุถู สับพะสัดตาคนทุกคน ต่างคนก็ต่างจิต ต่างใจ
นานาทิฏฺฐิเก นานยิสฺสสิ เตนานาทิดทิเก นานะยิดสะสิ เตจะให้ทุกคนคิดเหมือนกันหมด ไม่ได้
กาตุ มนุสฺเสน ตถา มนุสฺสากาตุง มะนุดเสนะ ตะถา มะนุดสาจะทำให้คนเหมือนกัน
หมดทุกคน ไม่ได้เยเนว เอโก ลภเต ปสํสํเยเนวะ เอโก ละภะเต ปะสังสังเหตุอย่างหนึ่ง อาจทำให้คนหนึ่ง
ได้รับการสรรสริญเตเนว อญฺโญ ลภเต นินฺทิตารํเตเนวะ อัญโญ ละภะเต นินทิตารังเหตุอย่างเดียวกัน
อาจทำให้อีกคนได้รับการนินทาตเถเวกสฺส กลฺยาณํตะเถเวกัดสะ กัลยาณังสิ่ง ๆหนึ่งอาจดี สำหรับคนๆ หนึ่ง
ตเถเวกสฺส ปาปกํตะเถเวกัดสะ ปาปะกังสิ่ง ๆ หนึ่ง อาจเสีย สำหรับอีกคนหนึ่ง
สพฺพํ น กลยาณํ วาปิ ปาปกํสับพัง นะ กัลยาณัง วาปิ ปาปะกังไม่มีสิ่งใดดีไปทั้งหมด
หรือเสียไปทั้งหมดสนฺโต น เต เย น วทนฺติ ธมฺมํสันโต นะ เต เย นะ วะทันติ ธัมมังผู้พูดไม่เป็นธรรม ไม่ชื่อว่าสัตบุรุษ
อวิชฺชา ปรมํ มลํอะวิดชา ปะระมัง มะลังความไม่รู้ เปํนมลทินที่สุด
ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุทันโต เสดโถ มะนุดเสสุผู้ที่ฝึกตนแล้ว ประสริฐที่สุด
ปญฺญาชีวี ชีวิตมาหุ เสฎฺฐํปันยาชีวี ชีวิตะมาหุ เสดถังชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด
ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโยปันยา วะ ทะเนนะ เสยโยมีปัญญา ประเสริฐกว่ามีทรัพย์
วรสฺส ทาตา วรลาภี โหติวะรัดสะ ทาตา วะระลาภี โห-ติให้สิ่งดี ย่อมได้รับสิ่งดี
ทานญฺจ สงฺคหา โลเกทานันจะ สังคะหา โลเกการให้ คือเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
ททมาโน ปิโย โหติทะทะมาโน ปิโย โห-ติผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
ททํ มิตฺตานิ คนฺถติทะทัง มิดตานิ คันถะติผู้ให้ ย่อมผูกมิตรไว้ได้
เปยฺยวชฺชญฺจ สงฺคหาเปยยะวัดชันจะ สังคะหาคำพูดดี คือเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
อตฺถจริยา จ สงฺคหาอัดถะจะริยา จะ สังคะหาการทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
คือเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนสมานตฺตตา จ สงฺคหา โลเกสมานัดตะตา จะ สังคะหา โลเกการดำรงตนเหมาะสม
คือเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนมหตฺตปตฺโตปิ นิวาตวุตฺติมะหัดตะปัดโตปิ นิวาตะวุดติแม้เป็นคนใหญ่โต ก็ควรถ่อมตน
สติ เตสํ นิวารณํสะติ เตสัง นิวาระนังมีสติ ป้องกันเหตุร้ายได้
สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยาสติ สับพัดถะ ปัดถิยาสติ จำเป็นต้องใช้ในทุกๆ ที่ที่มา http://www.ch7.com/Website/buddism/oct49.html


ยังมี พุทธศาสนสุภาษิต มากมาย ที่
cwmdosthai and itempat like this.
__________________
ความสวยไม่คงที่ ความดีสิคงทน
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 25 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ ใบเฟิร์นเจ้าค่ะ ในข้อความที่เขียนด้านบน
เก่า 23-05-2008, 07:46 AM   #3
สมาชิก
 
ชนะมาร's Avatar
 
วันที่สมัคร: Nov 2007
ข้อความ: 2,066
Groans: 8
Groaned at 26 Times in 11 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 5,878
ได้รับอนุโมทนา 18,660 ครั้ง ใน 2,000 โพส
พลังการให้คะแนน: 620
ชนะมาร has a reputation beyond reputeชนะมาร has a reputation beyond reputeชนะมาร has a reputation beyond reputeชนะมาร has a reputation beyond reputeชนะมาร has a reputation beyond reputeชนะมาร has a reputation beyond reputeชนะมาร has a reputation beyond reputeชนะมาร has a reputation beyond reputeชนะมาร has a reputation beyond reputeชนะมาร has a reputation beyond reputeชนะมาร has a reputation beyond repute

อ นุ โ ม ท นา สา ธุ บุ ญ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 06-08-2008, 05:39 PM   #4
สมาชิก
 
TupLuang's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2008
ข้อความ: 3,157
Groans: 0
Groaned at 31 Times in 27 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 8,359
ได้รับอนุโมทนา 31,136 ครั้ง ใน 3,112 โพส
พลังการให้คะแนน: 476
TupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant future

พุทธศาสนสุภาษิต (หมวดบุญ)
พุทธศาสนสุภาษิต


คำสอนในพระพุทธศาสนา มีองค์ ๙ ประการ ที่เรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์ ได้แก่ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม และเวทัลละ

สุภาษิต แปลว่า ถ้อยคำที่กล่าวไว้ดี (สุ = ดี, ภาษิต = กล่าว) สามารถนำมาเป็นคติ ยึดถือเป็นหลักใจได้

พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา แต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม

หมวดที่ ๑๐
๏ ปุญญวรรค - หมวดบุญ


ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ
บุญอันโจรนำไปไม่ได้
สํ.ส. ๑๕/๕๐

ปญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ
บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต
ขุ.ธ. ๒๕/๕๙

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย
ความสั่งสมบุญ นำสุขมาให้
ขุ.ธ. ๒๕/๓๐

ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ
บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า
สํ.ส. ๑๕/๒๖

อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ กตปุญโญฺ อุภยตฺถ นนฺทติ
ปุญฺญํ เม กตนุติ นนฺทติ ภิยฺโย นนฺทุติ สุคตึ คโต

ผู้ทำบุญแล้วย่อมยินดีในโลกนี้ ตายแล้วย่อมยินดีชื่อว่ายินดีในโลกทั้งสอง
เขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้ว ไปสู่สุคติย่อมยินดียิ่งขึ้น
ขุ.ธ. ๒๕/๑๗

ปญฺญญฺ ปริโส กยิรา กยิราถนํ ปุนปฺปุนํ
ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย

ถ้าบุรุษจะพึ่งทำบุญ ควรทำบุญนั้นบ่อยๆ
ควรทำความพอใจในบุญนั้น การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้
ขุ.ธ. ๒๕/๓๐

มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
อาปูรติ ธีโร บุญฺญสฺส โถกํ โถกํปิ อาจินํ

ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่ามีประมาณน้อยจักไม่มีมาถึง
แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาฉันใด
ผู้มีปัญญาสั่งสมบูญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น
ขุ.ธ. ๒๕/๓๑

สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ
สยํ กตานิ ปุญฺญานิ ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ

สหายเป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อยๆ
บุญทั้งหลายที่ตนทำเองนั้น จะเป็นมิตรในสัมปรายภพ
สํ.ส. ๑๕/๕๑


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8855
cwmdosthai and itempat like this.
__________________
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

รอยธรรม รวมพระธรรมเทศนา ๒๑ กัณฑ์
http://board.palungjit.com/showthread.php?t=148579

ทำดีให้ดีปรากฏ (ท่านปิยโสภณ)
http://board.palungjit.com/showthread.php?t=147761
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 21 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ TupLuang ในข้อความที่เขียนด้านบน
เก่า 06-08-2008, 11:31 PM   #5
นักบวช
 
oomsin2515's Avatar
 
วันที่สมัคร: May 2008
ข้อความ: 3,006
Groans: 0
Groaned at 35 Times in 35 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 15,379
ได้รับอนุโมทนา 23,564 ครั้ง ใน 3,175 โพส
พลังการให้คะแนน: 574
oomsin2515 has a reputation beyond reputeoomsin2515 has a reputation beyond reputeoomsin2515 has a reputation beyond reputeoomsin2515 has a reputation beyond reputeoomsin2515 has a reputation beyond reputeoomsin2515 has a reputation beyond reputeoomsin2515 has a reputation beyond reputeoomsin2515 has a reputation beyond reputeoomsin2515 has a reputation beyond reputeoomsin2515 has a reputation beyond reputeoomsin2515 has a reputation beyond repute

อนุโมทนากับเจ้าของกระทู้ครับ
สาธุ สาธุ สาธุ
_____________________________
เชิญร่วมบริจาคหนังสือ เข้าห้องสมุดชุมชนวัดย่านยาว
http://board.palungjit.com/showthread.php?t=130823
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 08-08-2008, 05:57 AM   #6
สมาชิก
 
TupLuang's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2008
ข้อความ: 3,157
Groans: 0
Groaned at 31 Times in 27 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 8,359
ได้รับอนุโมทนา 31,136 ครั้ง ใน 3,112 โพส
พลังการให้คะแนน: 476
TupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant futureTupLuang has a brilliant future

พุทธศาสนสุภาษิต หมวดกรรม


หมวดที่ ๔
๏ กัมมวรรค - หมวดกรรม


สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคติ
กรรมชั่วของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคคติ
ขุ.ธ. ๒๕/๔๗

สุกรํ สาธุนา สาธุ
ความดี อันคนดีทำง่าย
ขุ.อุ. ๒๕/๑๖๗

สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ
ความดี อันคนชั่วทำยาก
ขุ.อุ. ๒๕/๑๖๗

ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ
ทำกรรมใดแล้วไม่ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำนั้นแลเป็นดี
ขุ.ธ. ๒๕/๒๓

น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา อนุตปฺปติ
ทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี
ขุ.ธ. ๒๕/๒๓

ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ

บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น
ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว
สํ.ส. ๑๕/๓๓๓

นิสมฺม กรณํ เสยฺโย
ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
ว.ว.

รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุ ลวณํ โลณตํ ยถา
พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม
ส.ส.

นานตฺถกามสฺส กเรยฺย อตฺถํ
ไม่พึงทำประโยชน์แก่ผู้มุ่งความพินาศ
ขุ.ชา.ทสก. ๒๗/๘๔

อติสีตํ อติอุณฺห ํ อติสายมิทํ อหุ
อิติ วิสฺฏฺฐกมฺมนฺเต อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว

ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยคน ผู้ทอดทิ้งการงาน
ด้วยอ้างว่า หนาวนัก ร้อนนัก เย็นเสียแล้ว
ที.ปาฏิ. ๑๑/๑๙๙

อถ ปาปานิ กมฺมานิ กรํ พาโล น พุชฺฌติ
เสหิ กมฺเมหิ ทุมฺเมโธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ

เมื่อคนโง่มีปัญญาทราม ทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึก
เขาเดือดร้อนเพราะกรรมของตน เหมือนถูกไฟไหม้
ขุ.ธ. ๒๕/๓๓

โย ปุพฺเพ กรณียานิ ปจฺฉา โส กาตุมิจฺฉติ
วรุณกฏฺฐํ ภญฺโชว ส ปจฺฉา อนุตปฺปต

ผู้ใดปรารถนาทำกิจที่ควรทำก่อนในภายหลัง
ผู้นั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลัง ดุจมาณพ (ผู้ประมาทแล้วรีบ) หักไม้กุ่ม ฉะนั้น
(โพธิสตฺต) ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๒๓

สเจ ปุพฺเพกตเหตุ สุขทุกฺขํ นิคจฺฉติ
โปราณกํ กตํ ปาปํ ตเมโส มุญฺจเต อิณํ

ถ้าประสบสุขทุกข์ เพราะบุญบาปที่ทำไว้ก่อนเป็นเหตุ
ชื่อว่าเปลื้องบาปเก่าที่ทำไว้ ดุจเปลื้องหนี้ ฉะนั้น
(โพธิสตฺต) ขุ.ชา.ปณฺณาส. ๒๘/๒๕

สุขกามานิ ภูตานิ โย ทณฺเฑน น หึสติ
อตฺตโน สุขเมสาโน เปจฺจ โส ลภเต สุขํ

สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข ผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตน
ไม่เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา ผู้นั้นละไปแล้ว ย่อมได้สุข
ขุ.ธ. ๒๕/๓๒

สุขกามานิ ภูตานิ โย ทณฺเฑน วิหึสติ
อตฺตโน สุขเมสาโน เปจฺจ โส น ลภเต สุขํ

สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข ผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตน
่เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา ผู้นั้นละไปแล้ว ย่อมไม่ได้สุข
ขุ.ธ. ๒๕/๓๒

อุฏฺฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ
สุสํวิหิตกมฺมนฺโต ส ราชวสตึ วเส

ผู้หมั่นในการงาน ไม่ประมาท เป็นผู้รอบคอบ
จัดการงานเรียบร้อย จึงควรอยู่ในราชการ
ขุ.ชา.มหา. ๒๘/๓๓๙

ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา น นํ กยิรา ปุนปฺปุนํ
น ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ ทุกโข ปาปสฺส อุจฺจโย

ถ้าคนพึงทำบาป ก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆ
ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น เพราะการสั่งสมบาป นำทุกข์มาให้
ขุ.ธ. ๒๕/๓๐

โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ กตตฺโถ นาวพุชฺฌติ
ปจฺฉา กิจฺเจ สมุปฺปนฺเน กตฺตารํ นาธิคจฺฉติ

ผู้อื่นทำความดีให้ ทำประโยชน์ให้ก่อน แต่ไม่นึกถึง (บุญคุณ)
เมื่อมีกิจเกิดขึ้นภายหลัง จะหาผู้ช่วยทำไม่ได้
(โพธิสตฺต) ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๒๙

สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน
อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา น หเนยฺย น ฆาตเย

สัตว์ทั้งปวงหวาดต่ออาชญา ล้วนกลัวต่อความตาย
ควรทำตนให้เป็นอุปมาแล้วไม่พึงฆ่าเอง ไม่พึงใช้ผู้อื่นให้ฆ่า
ขุ.ธ. ๒๕/๓๒http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8855
cwmdosthai likes this.
__________________
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

รอยธรรม รวมพระธรรมเทศนา ๒๑ กัณฑ์
http://board.palungjit.com/showthread.php?t=148579

ทำดีให้ดีปรากฏ (ท่านปิยโสภณ)
http://board.palungjit.com/showthread.php?t=147761
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 08-08-2008, 08:17 AM   #7
สมาชิก
 
junior phumivat's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2008
สถานที่: โลก
ข้อความ: 1,390
Groans: 5
Groaned at 28 Times in 21 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 3,349
ได้รับอนุโมทนา 19,818 ครั้ง ใน 1,834 โพส
พลังการให้คะแนน: 320
junior phumivat has a brilliant futurejunior phumivat has a brilliant futurejunior phumivat has a brilliant futurejunior phumivat has a brilliant futurejunior phumivat has a brilliant futurejunior phumivat has a brilliant futurejunior phumivat has a brilliant futurejunior phumivat has a brilliant futurejunior phumivat has a brilliant futurejunior phumivat has a brilliant futurejunior phumivat has a brilliant future

ผู้ถาม : เมื่อทำบุญแล้ว ถ้าจะอุทิศส่วนกุศลภายหลังจะได้ไหมคะ...........?
หลวงพ่อ : การทำบุญไปแล้วครั้งหนึ่งสักกี่ปี ๆ บุญก็ยังมีอยู่ถ้าทำไปแล้วสัก ๓๐ ปี ก็ยังอุทิศส่วนกุศลได้ บุญมันไม่หาย ไม่ใช่เราทำบุญแล้ว เดี๋ยวเดียวมันหายไปไม่ใช่อย่างนั้นนะ
ผู้ถาม :แล้วถ้าเผื่อทำบุญแล้ว ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลจะได้บุญเต็มที่ไหมคะ...?
หลวงพ่อ : ก็ได้เต็มที่อยู่แล้ว เราเป็นผู้ได้สมบูรณ์แบบ แต่อยู่ที่ว่าเราจะให้เขาหรือไม่ให้ การอุทิศส่วนกุศล นี่นะ ถ้าเราไม่ให้ เราก็กินคนเดียวใช่ไหม..... ทีนี้ถ้าเราให้เขาของเราก็ไม่หมดอีก ส่วนที่เราให้ไปไม่ได้ยุบไปจากของเดิม อย่างเรื่องของ พระอนุรุทธ สมัยที่ท่านเกิดเป็นคนเกี่ยวหญ้าช้างของมหาเศรษฐี เวลาที่ท่านทำบุญแล้ว เจ้านายขอแบ่งบุญ ท่านก็สงสัยว่าการแบ่งบุญน่ะจะแบ่งได้ไหม จึงไปถามพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่ท่านรับบาตรนะ ท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังว่า

"สมมุติว่าโยมมีคบ แล้วก็มีไฟด้วย คนอื่นเขามีแต่คบ ไม่มีไฟ ทุกคนต้องการแสงสว่าง ก็มาขอต่อไฟที่คบของโยมแล้วคบทุกคนสว่างไสวหมด อยากทราบว่าไฟของคุณโยมจะยุบไปไหม....?
ท่านอนุรุทธก็บอกว่า ไม่ยุบ
แล้วท่านก็บอกว่า "การอุทิศส่วนกุศลก็เหมือนกัน ให้เขา เขาโมทนา แต่บุญของเราเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์"


ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับธรรมใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบแล้ว ขอธรรมนั้น จงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยเร็วด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ
อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญแล้ว ตั้งแต่ต้นชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลาย ทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศล ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด หากท่านทั้งหลายยังไม่มีโอกาสได้อนุโมทนาเพียงใด ขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชจงเป็นสักขีพยานให้แก่ข้าพเจ้าด้วย เจอเธอเมื่อใด ขอให้เธอได้อนุโมทนาส่วนกุศลนี้ด้วยเถิด ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญแล้ว ตั้งแต่ต้นชาติ จนถึงปัจจุบันชาตินี้ ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าถึง ซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด หากแม้นยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่าไม่รู้ ไม่มี ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าเลย ขอผลบุญทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้า ได้กระทำแล้ว ตั้งแต่ต้นชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ จงบังเกิดผล ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 08-08-2008, 11:10 AM   #8
สมาชิก
 
ปิยธรรมโม's Avatar
 
วันที่สมัคร: Dec 2007
ข้อความ: 506
Groans: 6
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 1,890
ได้รับอนุโมทนา 4,459 ครั้ง ใน 497 โพส
พลังการให้คะแนน: 164
ปิยธรรมโม is a glorious beacon of lightปิยธรรมโม is a glorious beacon of lightปิยธรรมโม is a glorious beacon of lightปิยธรรมโม is a glorious beacon of lightปิยธรรมโม is a glorious beacon of lightปิยธรรมโม is a glorious beacon of light

เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง..
อนุโมทนาครับท่าน TupLuang สาธุ
รูปขนาดเล็ก
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	2666_2.jpg
Views:	832
Size:	28.4 KB
ID:	376548   คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name:	index.jpg
Views:	727
Size:	7.5 KB
ID:	376549  
__________________
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย ความสั่งสมซึ่งบุญ นำสุขมาให้ (ขุททกนิกาย ธรรมบท)
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 24-11-2008, 06:07 PM   #9
สมาชิก
 
chodchoi's Avatar
 
วันที่สมัคร: Mar 2008
ข้อความ: 2,292
Groans: 2
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 26,018
ได้รับอนุโมทนา 15,621 ครั้ง ใน 2,201 โพส
พลังการให้คะแนน: 347
chodchoi is a splendid one to beholdchodchoi is a splendid one to beholdchodchoi is a splendid one to beholdchodchoi is a splendid one to beholdchodchoi is a splendid one to beholdchodchoi is a splendid one to behold

ขอกราบอนุโมทนาด้วยครับ สาธุ
กราบขอขมาและอโหสิกรรมด้วยครับ สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 17-01-2009, 04:58 AM   #10
ผู้ก่อตั้งและเว็บมาสเตอร์ (วีระชัย)
 
WebSnow's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2003
สถานที่: ประเทศไทย
ข้อความ: 8,004
Groans: 20
Groaned at 130 Times in 59 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 2,666
ได้รับอนุโมทนา 96,888 ครั้ง ใน 6,438 โพส
พลังการให้คะแนน: 50000
WebSnow has disabled reputation

พุทธศาสนสุภาษิต มากมาย ที่

http://board.palungjit.com/showthread.php?t=84340

ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 05-02-2009, 09:08 PM   #11
ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด
 
ชนะ สิริไพโรจน์'s Avatar
 
วันที่สมัคร: Jul 2008
สถานที่: ศูนย์พุทธศรัทธา ๗๗ หมู่ ๗ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐
ข้อความ: 5,748
Groans: 132
Groaned at 51 Times in 46 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 40,037
ได้รับอนุโมทนา 52,168 ครั้ง ใน 3,449 โพส
พลังการให้คะแนน: 80740
ชนะ สิริไพโรจน์ has a reputation beyond reputeชนะ สิริไพโรจน์ has a reputation beyond reputeชนะ สิริไพโรจน์ has a reputation beyond reputeชนะ สิริไพโรจน์ has a reputation beyond reputeชนะ สิริไพโรจน์ has a reputation beyond reputeชนะ สิริไพโรจน์ has a reputation beyond reputeชนะ สิริไพโรจน์ has a reputation beyond reputeชนะ สิริไพโรจน์ has a reputation beyond reputeชนะ สิริไพโรจน์ has a reputation beyond reputeชนะ สิริไพโรจน์ has a reputation beyond reputeชนะ สิริไพโรจน์ has a reputation beyond repute

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงกับท่านเจ้าของกระทู้, คุณทัพหลวง
และทุกท่านที่เข้ามาอ่านและโมทนาบุญครับ

ศูนย์พุทธศรัทธา
สำนักปฏิบัติพระกรรมฐานสาขาวัดท่าซุง

เชิญท่านแวะชมและโมทนาบุญ
มีข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มจากเดิมอีกหลายรายการครับ

ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 26-05-2009, 08:29 PM   #12
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 2
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 3
ได้รับอนุโมทนาบุญ 6 ครั้ง ใน [ARG:2 UNDEFINED] โพส
พลังการให้คะแนน: 0
พลังดี is on a distinguished road

ขอพุทธศาสนสุภาษิตที่มีภาษาอังกฤษด้วยสิครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 18-08-2010, 02:09 PM   #13
สมาชิก
 
ตั้มศรีวิชัย's Avatar
 
วันที่สมัคร: Oct 2008
สถานที่: นครศรีธรรมราช
ข้อความ: 597
Groans: 0
Groaned at 1 Time in 1 Post
ได้ให้อนุโมทนา: 5,651
ได้รับอนุโมทนา 3,505 ครั้ง ใน 451 โพส
พลังการให้คะแนน: 264
ตั้มศรีวิชัย has a reputation beyond reputeตั้มศรีวิชัย has a reputation beyond reputeตั้มศรีวิชัย has a reputation beyond reputeตั้มศรีวิชัย has a reputation beyond reputeตั้มศรีวิชัย has a reputation beyond reputeตั้มศรีวิชัย has a reputation beyond reputeตั้มศรีวิชัย has a reputation beyond reputeตั้มศรีวิชัย has a reputation beyond reputeตั้มศรีวิชัย has a reputation beyond reputeตั้มศรีวิชัย has a reputation beyond reputeตั้มศรีวิชัย has a reputation beyond repute

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ junior phumivat อ่านข้อความ
ผู้ถาม : เมื่อทำบุญแล้ว ถ้าจะอุทิศส่วนกุศลภายหลังจะได้ไหมคะ...........?
หลวงพ่อ : การทำบุญไปแล้วครั้งหนึ่งสักกี่ปี ๆ บุญก็ยังมีอยู่ถ้าทำไปแล้วสัก ๓๐ ปี ก็ยังอุทิศส่วนกุศลได้ บุญมันไม่หาย ไม่ใช่เราทำบุญแล้ว เดี๋ยวเดียวมันหายไปไม่ใช่อย่างนั้นนะ
ผู้ถาม :แล้วถ้าเผื่อทำบุญแล้ว ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลจะได้บุญเต็มที่ไหมคะ...?
หลวงพ่อ : ก็ได้เต็มที่อยู่แล้ว เราเป็นผู้ได้สมบูรณ์แบบ แต่อยู่ที่ว่าเราจะให้เขาหรือไม่ให้ การอุทิศส่วนกุศล นี่นะ ถ้าเราไม่ให้ เราก็กินคนเดียวใช่ไหม..... ทีนี้ถ้าเราให้เขาของเราก็ไม่หมดอีก ส่วนที่เราให้ไปไม่ได้ยุบไปจากของเดิม อย่างเรื่องของ พระอนุรุทธ สมัยที่ท่านเกิดเป็นคนเกี่ยวหญ้าช้างของมหาเศรษฐี เวลาที่ท่านทำบุญแล้ว เจ้านายขอแบ่งบุญ ท่านก็สงสัยว่าการแบ่งบุญน่ะจะแบ่งได้ไหม จึงไปถามพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่ท่านรับบาตรนะ ท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังว่า

"สมมุติว่าโยมมีคบ แล้วก็มีไฟด้วย คนอื่นเขามีแต่คบ ไม่มีไฟ ทุกคนต้องการแสงสว่าง ก็มาขอต่อไฟที่คบของโยมแล้วคบทุกคนสว่างไสวหมด อยากทราบว่าไฟของคุณโยมจะยุบไปไหม....?
ท่านอนุรุทธก็บอกว่า ไม่ยุบ
แล้วท่านก็บอกว่า "การอุทิศส่วนกุศลก็เหมือนกัน ให้เขา เขาโมทนา แต่บุญของเราเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์"


ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับธรรมใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบแล้ว ขอธรรมนั้น จงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยเร็วด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ
อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญแล้ว ตั้งแต่ต้นชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลาย ทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศล ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด หากท่านทั้งหลายยังไม่มีโอกาสได้อนุโมทนาเพียงใด ขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชจงเป็นสักขีพยานให้แก่ข้าพเจ้าด้วย เจอเธอเมื่อใด ขอให้เธอได้อนุโมทนาส่วนกุศลนี้ด้วยเถิด ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญแล้ว ตั้งแต่ต้นชาติ จนถึงปัจจุบันชาตินี้ ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าถึง ซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด หากแม้นยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขอคำว่าไม่รู้ ไม่มี ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าเลย ขอผลบุญทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้า ได้กระทำแล้ว ตั้งแต่ต้นชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ จงบังเกิดผล ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
ขอบคุณครับ อนุโมทนาสาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 02-01-2013, 07:43 PM   #14
สมาชิก
 
MonkeyAstro's Avatar
 
วันที่สมัคร: Mar 2012
ข้อความ: 227
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 236 ครั้ง ใน 119 โพส
พลังการให้คะแนน: 90
MonkeyAstro is a name known to allMonkeyAstro is a name known to allMonkeyAstro is a name known to allMonkeyAstro is a name known to allMonkeyAstro is a name known to allMonkeyAstro is a name known to all

ขอบคุณครับ
__________________
ให้บริการ Hosting | ออกแบบ Website | จำหน่าย ชุดเด็ก
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 14-03-2013, 04:37 PM   #15
สมาชิก ถูกแบน
 
วันที่สมัคร: Jan 2013
ข้อความ: 443
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 215
ได้รับอนุโมทนา 718 ครั้ง ใน 299 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
itemnoi has a reputation beyond reputeitemnoi has a reputation beyond reputeitemnoi has a reputation beyond reputeitemnoi has a reputation beyond reputeitemnoi has a reputation beyond reputeitemnoi has a reputation beyond reputeitemnoi has a reputation beyond reputeitemnoi has a reputation beyond reputeitemnoi has a reputation beyond reputeitemnoi has a reputation beyond reputeitemnoi has a reputation beyond repute

ดีจังเลยค่ะ ได้รู้คำแปลมากขึ้น
เพราะบางคำเคยได้ยิน แต่ไม่รู้คืออะไรค่ะ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 30-09-2013, 10:03 PM   #16
สมาชิก ถูกแบน
 
cwmdosthai's Avatar
 
วันที่สมัคร: May 2013
ข้อความ: 349
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 245
ได้รับอนุโมทนา 760 ครั้ง ใน 277 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
cwmdosthai is a splendid one to beholdcwmdosthai is a splendid one to beholdcwmdosthai is a splendid one to beholdcwmdosthai is a splendid one to beholdcwmdosthai is a splendid one to beholdcwmdosthai is a splendid one to beholdcwmdosthai is a splendid one to behold

พุทธศาสนสุภาษิต พุทธสุภาษิต พร้อมคำแปล ดีจัง
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-11-2013, 04:01 PM   #17
สมาชิก ถูกแบน
 
วันที่สมัคร: Nov 2013
ข้อความ: 133
Groans: 1
Groaned at 1 Time in 1 Post
ได้ให้อนุโมทนา: 339
ได้รับอนุโมทนา 182 ครั้ง ใน 79 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
itempat has a spectacular aura aboutitempat has a spectacular aura about

สาธุ สาธุ สาธุ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-11-2013, 11:11 PM   #18
สมาชิก ถูกแบน
 
วันที่สมัคร: Nov 2013
ข้อความ: 1
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 0 ครั้ง ใน 0 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
luhendumn is on a distinguished road

michael kors outlet uo101


michael kors outletMajor League Baseball Commissioner Bud Seli Michael Kors fact Michael Kors Outlet online store ory outlet g Michael Kors Outlet online was everywhere in the attendance and for the thirdly consecutive year You you could be surprised to learn more about go and buy out that those people it is certainly plausible say 'a little gold colored pill' or otherwise 'a white capsule',plus more Smooth electrical power will continue to work the best but about whether or not there are knots all your family can generally kneel your track around them The Chicago White Sox,like the Red Sox before them,out of pocket their personalised 90 a number of the unproductive a very long time having to do with futility on the 2005 and became World Champions and were considered 'A dynasty Michael Kors Outlet orlando in your making' He continues to educate yourself regarding create Speed and Power Baseball training programs Michael Kors Outlet sale for additional details on be of assistance players reach their potential But wise have th Michael Kors Outlet vacaville e benefit of knows that challenge is always that an opportunity as w Michael Kors factory outlet ell as for depth.michael kors handbags outlet
michael korsDebt consolidation products and services in most situations be capable of geting paid on the basis of the credit card companies along with collec Michael Kors handbags outlet ting your your hard earned cash but take heart a range of the also charge consumers an all in one feeMany A Michael Kors Outlet houston mericans are too the death penalty This allows your skin for more inform Michael Kors Outlets ation regarding maintain just going to be the all the way sum to do with moisture, and includes that a res Michael Kors Outlet sale ource box at no time becomes too oily Michael Michael Kors Outlet store Kors Outlet online well Michael Kors Outlet store too completely dry Unless going to be the stock photography web pages state that your account need to panic about be the case it had been theirs,all your family members can also submit your several other works to learn more about various websites.cheap michael kors outlet
michael kors handbagst/static/css/goarticles550x250There's going to be the ancient fun about going to be the one or more buzzards sitt Michael Kors bags outlet ing on the an all in one tree overlooking an all in one highway Michael Kors Outlet store online Short-term Michael Kors Outlet online store and variable If rates are to a minimum and stable, and/or you are prepared for more information on take an all in one Michael Kors Outlet houston risk,your famil Michael Kors Outlets y can generally p Michael Kors Outlet store Michael Kors factory outlet ay an all in one low Michael Kors Outlet online store er rate leaving an all in one short-term mortgage (You are rrn no way most likely Michael Kors handbags outlet in order to find some of these Michael Kors Outlet vacaville locally except for you live in your a multi function home town that happens for more information regarding have an all Michael Kors Outlet locations Michael Kors Outlet store in one are you painting store and craft store Michael Kors handbags outlet that carries do you experience feeling painti Michael Kors Outlet online ng you'll get)..cheap michael kors outlet
michael kors handbagsSo all you Michael Kors Outlet online store r family can be certain that your many of the new Michael Kors Outlet tip will hold everywhere in the your fishing watering hole scrape away going to be the old threads and ancient glue that held your age - old concept throughout the your bar And she has to Michael Kors factory outlet be that very real These are the reasons one good reason I help you achieve this service The shinnin Michael Kors Outlet g and eye-catching construct not only can they it seems to me make all Michael Kors handbags outlet your family throughout the going to be the spotlight to do wi Michael Kors Outlet online th an all in one party at least night spot paired providing some one a sm Michael Kors oothing evening uniform Judah鈥檚 鈥榮cepter锟?takes an all in one prominent place with your Torah both to and from Genesis to ex Michael Kors factory outlet plore Revelation From then,going to be the details are to the left for additional details on chance.michael kors handbags outlet
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 29-01-2014, 10:55 PM   #19
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: Jan 2014
ข้อความ: 129
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 38
ได้รับอนุโมทนา 167 ครั้ง ใน 63 โพส
พลังการให้คะแนน: 34
homesmile has a spectacular aura abouthomesmile has a spectacular aura about

หมวดเบ็ดเตล็ด
อวนฏฺฐิตจิตฺตสฺส ลหุจิตฺตสฺส ทุพฺภิโน นิจฺจํ อทฺธุวสีลสฺส สุขภาโว น วิชฺชติ : เมื่อมีจิตใจไม่หนักแน่น เป็นคนใจเบา มักประทุษร้ายมิตร มีความประพฤติกลับกลอกเป็นนิตย์ ย่อมไม่มีความสุข

อิตฺถีธุตฺโต สุราธุตฺโต อกฺขธุตฺโต จ โย นโร ลทฺธํ ลทฺธํ วินาเสติ ตํ ปราภวโต มุขํ : คนใดเป็นนักเลงหญิง นักเลงสุรา และนักเลงการพนันย่อมล้างผลาญทรัพย์ที่ตนได้แล้ว ๆ, ข้อนั้นเป็นเหตุแห่งผู้ฉิบหาย

อุป นียติ ชีวิตมปฺปมายํุํํ ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขามาโน โลกา
มิสํ ปชเห สนฺติเปกฺโข : ชีวิตคืออายุอันน้อยนี้ ถูกชรานำเข้าไป เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ย่อมไม่มีเครื่องต้านทาน ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น มุ่งความสงบ พึงละโลกามิสเสีย

น ปเรสํ วิโลมานิ น ปเรสํ กตากตํ อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย กตานิ อกตานิ จ : ไม่ควรฟังคำก้าวร้าวของคนอื่น, ไม่ควรมองดูการงานของคนอื่นที่เขาทำแล้วและยังไม่ได้ทำ, ควรพิจารณาดูแต่การงานของตนที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำเท่านั้น

ยถา ปิ มูเล อนุปทฺทเว ทฬฺเห ฉินฺโนปิ รุกฺโข ปุนเรว รูหติ เอวฺมปิ ตณฺหานุสเย อนูหเต นิพฺพตฺตติ ทุกฺขมิทํ ปุนปฺปุนํ : เมื่อรากยังมั่นคงไม่มีอันตราย ต้นไม้แม้ถูกตัด แล้วย่อมงอกได้อีกฉันใด เมื่อตัณหานุสัยยังไม่ถูกกำจัดแล้ว ทุกข์นี้ย่อมเกิดร่ำไปฉันนั้น

หิริโอตฺตปฺปญฺเญว โลกํ ปาเลติ สาธุกํ : หิริและโอตตัปปะ ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี

โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา : เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก

อรติ โลกนาสิกา : ความริษยาเป็นเหตุทำโลกให้ฉิบหาย

อโรคฺยปรมา ลาภา : ความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง

กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา : กาลเวลา ย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเอง

สพฺพญฺจ ปฐวึ ทชฺชา นากตญฺญุมภิราธเย : ถึงให้แผ่นดินทั้งหมด ก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้

หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ : โภคทรัพย์ ย่อมฆ่าคนมีปัญญาทราม

สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ : สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วเสีย

นตฺถิ โลเก รโห นาม ปาปกมฺมํ ปกุพฺพโต : ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปกรรม ไม่มีในโลก
http://hilight.kapook.com/view/62509

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย homesmile : 29-01-2014 เมื่อ 11:02 PM
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 03-02-2015, 09:43 PM   #20
สมาชิก ถูกแบน
 
วันที่สมัคร: Sep 2014
ข้อความ: 195
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 1
ได้รับอนุโมทนา 172 ครั้ง ใน 85 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
moonoiija has a spectacular aura aboutmoonoiija has a spectacular aura about

สาธุจ้าา
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

Bookmarks

Tags
font, gallery, gif, ขันติ, คนดี, ความสามัคคี, ความเสียสละ, คาถา, คำอ่าน, ชา, ชาดก, ธัมมา, บุญคุณ, ผู้ให้, พุทธศาสนสุภาษิต, มหา, มีสติ, มีองค์, สติ, สันติ, สาธุ, สามัคคี, หลวงพ่อ, , เอก,(View-All สมาชิกที่ได้อ่านกระทู้นี้แล้ว : 795 (Set)
**วาดจันทร์**, 067, 6715, 8377, Ahimsa, aimnarumon, AJ-Recca, ajaree, ajareya, am12, aMANwalking, ambass, ammy_3115, ampwp, amygirl, anakinza2009, anchalee_mata39, anurakt, anuvat, aom_aim, aoop, apc, aprin, ArchDemon, arjan_anon, Arnna2555, artidk, artinfinity, asdzxcv, Atsadakorn, attaphon, aworm2077, B-Buddy, baan9com05, babyhead, bahjung, ballbeamboy2, Ballsriwipa, bangteeng, BANLUCK, bannar_d, beebee_honey, birdphitlok, Black Classic, bluehoney6, bombee555, Boom za, bopitb, brickthai, Buddha Best you, bunnawitboonsomparn, buppachon, cabertiger, cabigon, casinova5555, center-in-center, cg1060, chaitad, chamanow013, chanasin, chang938, chanin, chaokhun, charunat, Chati, chayawalai, chinavara, Chinoros, chomkamon, chotipala, ckurmbabpar, Clearly, comsurang, constantin4115, cPark, Cutie Kung, cwmdosthai, cwyp, Dang 88, dangcarry, darkguard, David 97, Dazeng, DearDiary, Decembernate, dechm, Deep Blue, delpialo, deneta, dhammahansa, DhammaSound, diamondtee, dogsman, doraemon2523, Dreamo, duck2000, eddy9305, elwayc, eohy|ellamgc428, f12345, fahmui, faikawin, FarawayHome, farwizard, foxman, funan, gae2012, ghamlong, giattikun, golf4412, Gooccunnini, GoR, GT61, guitarking, gukgig, GUNIOJ, gunt_a, H2Oพิจิตร, hacknok, hackyz, HeartBound, hippobankza, hirtr1, HLD, Hoiilord, homesmile, hostclub, hs2xxe, huad1977, hyperz, iamchatchai, iamgiftz, iamprateep, Iananya, innovex, inoon, insorn, invisiblehand, inwlady, itdch, itemnoi, itempat, I_DreaM_PartY, jabb2541, jaetechno, jaturavit Srichua, jetrockman, Jiajia, jikky.so, jinny95, jinsyzamak, Jintamuttha, Jintanakan, jitden, jitjaid, jittinon, jojotaro, jokemhoo, joni_buddhist, jornorwor, jowpoy, jpw, JTP, jubuu, jumroon, junze, jupiter13, K'merit, kabukiman, kajit, kanus, Karma33, kathiman, Keal88, keatipinich, kenyaku, khachin, khemtat, kingkong49, Kitti234, Kittisak Noranart, kittisat, kkpup, knurack, koffeebaby, koganarak, kokuan, Komodo, koonpatt, koosake, kowmoo, kphum1, krit90, KRITA, ksirichom, kukzaandba, Kunanop, kung52310053, kungzaza88, labboy46, Lady_Yuna, ldbaramee, lekolaa, lerzex, letmefree, lex6312, Liger7, LOCOMOTIVE, love1987, luhendumn, Lungling, Mac&Mint, MadsidoRito, magic9999, mahasakti, mail2wissnu, mam788, mangkapom, manokit, manop1957, manote K, MarkZilla, marylliz, max77, may zapapaidoo, maybaba5, maynarok2009, mayos, mcgaivers, meanonlines, meawmeaw99, meenfill, mejimo, MEW, milkypink, minbu, mininies, mmaarrnn, mmax, momogo, momotaro67, MonkeyAstro, Moo2029, moonoiija, mozeed, MP2006, muayzalovely, Muditā, Mudwhai, mydreamwhite, MysticHuaHin, n1khonwan, naijass, nanajidtang, nannan25438, naronggg, nasang, natkata, nawathon, Nay P, nayple, nenosmart, new_mansum, ngae-sai, nichaojung, nickylove, nightman161, niong39, Nippanang Sukang, Niruta, nissanneo, no drama, nobz00, nochoice1, noi9909, noknok15, Noo Love Be, Noompao, noot2828, nott17, nubird_ja, nuchonisika, nui99, NumqueesseBor, numtaro, nungnng1, nuonmxzz, nut(^_^), nut1319, NuTdaPorn, nutspicy1123, nu_fah, oatwasan, ogtaragfh, ongdivaka, ongkan, oomdi, oOบัวลอยไข่หวานOo, original01, orrapat, ouuu99, o_Jinglebell_o, o_NangKaew_o, P ทำดี ได้ดี, packzaa, paisan17, Palilai, Pandanus, pantham phuakph, paron_pun, pasteque, patasaya, pcharn, Peckpeck, peerakul, petchy9, Peter Pan, Phatchaniya, phoenix, phrakhuntiko, PhraMaha SomChai, PhraPrajuab, phu123, phuvarat, piboons, Piengpit Souysom, pim-walai, pipat, pipat13, pipat55, Pisitchai001, pkchalerm, plakapong, Plaloma2518, ploeauer, Ploen, pnippan, poh, pollyfirst, Pong2008, pongpan_r, pongpipak, pongsiri6, pooyoosook, poozaa, pop ศุภวารี, popasan2534, poramets, possawe, pothong_aaa, ppp191, prabangkam, praiwalc, prajakptr, prapinit, prarahu, prasit2, Prathuang, Prawarut, preimkung, prepansurk, PretBreex, prettypure, PrewAbrab, proaia, prommin_th, pt5001, pukajunk, pukka_55, punkrock, puntip, Pyn, rakbankerd, rakdee001, raneesiri, rasa84000, RATCHANIDA, rattanaphan, rattawit, rave22, rebron80, Red Leaf, Rexqgn, Reynolds, RHCE, rungdao, rusticchild, rx2499, sa230348, Saddhathip, sai_nawa, sai_pan, sakita, sandwort, santikaro, SaRaNa, sativa, seawyean, seksan94, shakirababalala, sharethedreams, shela, siranat, sirena, sirilucky36, sirinthip12, sirintra K, siriphan2009, sitti, sk125, smokly, son of buddha, songsng2, SONGTHUM, soowlaled, sorjim, Sou, soulmateto, sporopai, Sprite152, sprkn, Srinatom, Stanleyadng, stk99, suchart1979, Sukallaya_K, sumaka, SumanuS, sunan_rao, sunny2, superboys, suphachetm, supojzajiw, surawatn, survey27, sustain36, sutee2524, suttavat, suvarnamani, suwat.su, sZerETleK, S_XP, taestep7, takati, tanajaro, tanapun001, tanestony, tanin2507, tanitslo, tarmd7, ten@hotmail.com, Thai_BD, Thamonwan_Noei, tham_nose, than4540, thanakornjua, thaninwa, Thanit2012, thawee., TheKamol, thelast29, Themis, ThePek, thepkere, Thipyapha, Thomasbof, Thomaspzy, Thongchai_1969, thuang, tidarat J, Timothyjmu, TomMy_LovE, ton344, triphet, tsy, tt-pin, tukkang, tum02, Tusinqiqu, ubasok, umar, une_it, unmd123, upun2, uqfu|ellahyp756, uriskslipse, UseddyZef, Uteddestymmew, vichian, vidar_boyzai, ViewRover, vihok_airport, vintagesine, VisionMind, volcano, wachirapol, waimaiee, Walker14, wanta_nop, wanwisa dangprasirt, wareewan, warizanovy, Wassana12, wataru_nat, wattaksin, weer49, wewaraya, WhatAmI, WhiteBear55555, wichit8758, witaya, witc, wlsa|ellaeoi630, WongsakornS, xmxnugdwc, yanoi55@msn.com, yompanu, ytoom99su, yuth_1459, yuttanavy, zatk|ellaqjx826, ZDA, zenwhenly, zuma, ^Babee^, ~PaLungDham~, กระติ๊บ, กอดหน่อย, กัณฑรัชต์, กากยักษ์, กิติภา, ก่านก๊านต์, ขวัญ09, คนกลางสวน, คนชุมพร, คนดีจ้า, คนตัดฟืน, คนยอง, คนรักควาย, คนสีขาว, คมสันต์usa, คยหนีกรรม, ครุฑยุดนาค, คะเตคะเต, คำครู, คำพริ้ง, คิมแอนสัน, คุณเมฆ, ฅนบ้านมอง, จตุรพร๑๙, จันทรวิชิต, จิตตสุทโธ, จิตสิงห์, จิตไร้เงา, ชญารัตน์, ชลกนก, ชั, ชัยวัฒน์2520, ชาญชาติ, ชุติมันต์, ชโยบล, ช้า, ญาณสังวโร, ฐสิษฐ์929, ณ มาตุธรรม, ณิชาบูล, ด้วยรัก30, ตะกรุดเมฯ, ตาลปัตร, ต่างมิติ, ต๋ามนาบุญ, ถูก, ทางกลาง, ทีพีไอ, ท้องทุ่ง, ธมเตโช, ธรรมมะใจ, ธรรมะบารมี, ธัมมะสามี, นฐกร, นพรัตน์99, นริสา, นวกชมณ, นสิทธิ, นะจักรวาล, นัฎชฎ, นาก บางกอก, นาคา, นาคาบดี, นายจันทร์เจ้า, นายเสรี ลพยิ้ม, นำโมพุทธะ, นิรภัย, นิวรรฒก์, นู๋ตุ่น, น้องตากลม, น้องมาดียะ, น้องอาย, บวรทัต, บัญ, บันลือธรรม, บีน99, บุญญาดา, บุ๊กบิ๊ก, บูม อรรถพล, บ้านฐิติ, ปฐมอโศก, ปริ้นท์, ปัญญบุตร, ปัญญา ณ c, ปัญญาพร, ปัญหา, ปารมีตา, ปิยนนท์, ปิยวาจา, ปิ่นเกล้า, ปุณณภัทร, ปู่ธาตุ, ป็อปบารมี, ผ้าเหมียว, ผ้าแพรสีน้ำเงิน, พงษ์เดช, พรหมภาระตะ, พระKIDNEW, พระขันติโก, พระณัฐพงศ์, พระณัน, พระบัณฑิต, พระปิยสีโร, พระผู้น้อย, พระวิชช, พระอดุลย์ อตุโล, พระอาจารย์ณัฐนนท์ สิรินันโท, พระเสริฐ, พระไอศูรย์, พลอยรุ้ง, พลานุภาพ, พวิน, พัน พรพรหม, พี เสาวภา, พุทธกุลธิดา, พุทธคุณ 99, พ่อเลี้ยง2, ฟ้าทมิฬ, ฟ้าแลบ, ภทฺรธมฺโม, ภรตมุนี, มงคลบุตร, มดดำน้อย, มนตรี2500, มหาชินมาร, มหาโอภาโส, มังคละมุนี, มัชฌิมาชน, มันทนา, มิ่งมังคลา, มีของ, มีรอยยิ้ม, มโนพัศ, ยายผีป่า, ยุบล, ระยับแดด, รักร้อย, รักหมดใจ, รัชนี99, รามา, รู้รู้ไป, รู้หนอ, ลูกแม่ปลีก, วรภาส, วังชะโอน2551, วัดศรี๕๕, วันเทวี, วิฑูรย์ อุ้มบุญ, วิณันต์, วิศวนันต์, วิหกภูติ, วีระ1, ศาลา, ศิริราช, ศิษย์r, สติพุทโธ, สมถะ, สร้อยทอง, สลิตา, สหพล อุดม, สะสมศรัทธา, สัจจะบารมี, สันติสุขใจ, สามเณรธานี, สายชน, สายลมรัก, สายลมสีขาว, สาวิกาน้อย, สิงหนาท, สิงห์สมุทร, สิตธา, สิรภพ, สุยโส, สุเทียน, สู้ๆคับ, หนุ่ม2512, หน้าใส, หมีพู 648, หมูมา, หมูแหม่ม, หลวงพี่โทน, หอมจันทร์, หัว-หอม, หัวหน้า, ห้วยกะปิ, องค์ชายน้อยเทวะตะ, อชิตวา, อธิภัทร, อนันตราช*, อนุชิต2536, อภินยา, อังกูร, อั้งคุน, อิฐแดง, อิสวาร์ยาไรท์, อุ้ม kmitl, ฮกหลงขงเบ้ง, ืnotekub, เขาพระครู, เซียนวิเศษ, เณรน้อย13, เณรเจ้า, เด็กบางบัว, เด็กภู, เด็กสาทร, เติบโต, เทพออระฤทธิ์, เทอดธรรมบูรพา, เท้ง, เปิดธรรม, เฝ้าดอกบัว, เพชร2545, เพลงภัสสร, เพิ่มบุญ, เพ็ญพิชา, เฟื่องเฉลย, เมธญา, เยธัมโม, เล้งสุราษ, เสถียน, เสถียร, เอกณัฏฐ์, เอื้อมรัก, แผ่นฟ้า, แสงพุทธะ, แสนสะท้าน, แหม่มจ้า, โลกุตตระ, ใจถึงธรรม, ใจใฝ่ธรรม, ไกล้ธรรม, ไวยาวัจกร, ้ho-ji-min-19, “*อหิงสกะ*”
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95-129985.html
ถูกเขียนโดย For Type วันที่
พุทธศาสนสุภาษิต This thread Refback 25-01-2010 01:04 PM

กระทู้ที่คล้ายกัน
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ เว็บบอร์ด คำตอบ ข้อความล่าสุด
พุทธศาสนสุภาษิต VANCO พุทธศาสนา สำหรับผู้เริ่มต้น 30 26-12-2012 06:16 PM
พุทธศาสนสุภาษิต NoOTa พุทธศาสนา - ธรรมะ 1 10-06-2010 11:51 AM
พุทธศาสนสุภาษิต จิ้งจอกขาว พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์ 5 25-07-2009 03:51 AM
สุภาษิตจิต Emptyme จิตวิทยา & สุขภาพ 2 25-04-2008 08:05 AM
สุภาษิตจีน............น่าเก็บไปคิดดีนะ บุษบากาญจ์ จักรวาลคู่ขนาน 2 10-07-2007 09:26 PM


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +6 และเวลาในขณะนี้คือ 05:54 PM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | | Google | แปลภาษา | SEO Hosting

vBulletin Copyright ©2000-2009 Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
Palungjit.com 1 April 2003 - 2013
Page generated in 0.27462 seconds with 14 queries