กลับไป   PaLungJit.org > พุทธศาสนา > พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์
Connect with Facebook

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม ให้คะแนนกระทู้ เรียบเรียงคำตอบ
เก่า 28-06-2006, 12:40 AM   #1
Super Moderator
 
NoOTa's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2005
สถานที่: เก็บตัว เจียมตน ถือสันโดษ ไม่อวดอ้าง
ข้อความ: 19,650
Groans: 1
Groaned at 90 Times in 47 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 52,466
ได้รับอนุโมทนา 94,957 ครั้ง ใน 15,182 โพส
พลังการให้คะแนน: 9487
NoOTa has a reputation beyond reputeNoOTa has a reputation beyond reputeNoOTa has a reputation beyond reputeNoOTa has a reputation beyond reputeNoOTa has a reputation beyond reputeNoOTa has a reputation beyond reputeNoOTa has a reputation beyond reputeNoOTa has a reputation beyond reputeNoOTa has a reputation beyond reputeNoOTa has a reputation beyond reputeNoOTa has a reputation beyond repute

พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์?

"พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์?"

เป็นข้อถกเถียงอีกอย่างในของนักวิชาการด้านพุทธศาสนา บางพระสูตรก็เชื่อว่า มี ๒๕ พระองค์
ในขณะอีกพระสูตรหนึ่งเชื่อว่ามี ๒๘ พระองค์ และบางพระสูตรเชื่อว่า มีเพียง พระองค์ เท่านั้น

การตอบคำถามนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการวิเคราะห์ว่าผู้ที่ศึกษานั้นใช้กรรมวิธีในการวิเคราะห์และศึกษาพระไตรปิฎก อย่างไร สำหรับผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกในฐานะเป็น'คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์'ที่ทุกคำพูดในพระไตรปิฎกเป็นความจริงทั้งหมด และเชื่ออย่างเต็มอกว่า ไม่มีคำพูดใดในพระไตรปิฎกเป็นสิ่งที่พระภิกษุในยุคหลังพุทธกาลแต่งเติมเสริมต่อขึ้นในภายหลังเลย

ในตำนานหนึ่งมีพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์สำหรับกัลป์ คือ
พระกกุสันธพุทธเจ้า
พระโกนาคมนพุทธเจ้า
พระกัสสปพุทธเจ้า
พระโคดมพุทธเจ้า
และ พระเมตเตยพุทธเจ้า
(หรือที่คนไทยรู้จักในนามของพระศรีอริยเมตไตรย์ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐)

ทั้ง ๕ รูปนี้มีหลักฐานปรากฏใน มหาปธานสูตร และจักกวัตตสีหนาทสูตร
ในทีฆนิกายสุตตันตปิฎก


ส่วนอีกสายหนึ่งเป็นแนวคิดของศาสนาเชน ซึ่งเชื่อว่าโลกมีพระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์
ประกอบด้วย

๑.พระทีปังกร
๒. พระโกณฑัญญะ
๓. พระสุมัคละ
๔. พระสุมนะ
๕. พระเรวตะ
๖. พระโสภิตะ
๗. พระอโนมทัสสี
๘. พระปทุมะ
๙. พระนารทะ
๑๐. พระปทุมุตตระ
๑๑. พระสุเมธะ
๑๒. พระสุชาตะ
๑๓. พระปิยทัสสี
๑๔. พระอัตถทัสสี
๑๕. พระธรรมทัสสี
๑๖. พระสิทธัตถะ
๑๗. พระติสสะ
๑๘. พระปุสสะ
๑๙. พระวิปัสสี
๒๐. พระสิขี
๒๑. พระเวสสภู
๒๒. พระกกุสันธะ
๒๓. พระโกนาคมนะ
๒๔. พระกัสสปะ
๒๕. พระโคตมะ (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)ส่วนพระสูตรที่เชื่อว่ามี ๒๘ พระองค์ ดังปรากฏพระนามตาม'พระไตรปิฎก' ประกอบด้วย

๑. พระตัณหังกร ๒. พระเมธังกร ๓. พระสรณังกร ๔. พระปีปังกร ๕. พระโกณฑัญญะ
๖. พระสุมังคละ ๗. พระสุมนะ ๘. พระเรวตะ๙. พระโสภิตะ ๑๐. พระอโนมทัสสี
๑๑. พระปทุมะ ๑๒. พระนารทะ ๑๓. พระปทุมุตระ ๑๔. พระสุเมธะ ๑๕. พระสุชาตะ
๑๖. พระปิยทัสสี ๑๗. พระอัตถทัสสี ๑๘. พระธรรมทัสสี ๑๙. พระสิทธัตถะ ๒๐. พระติสสะ
๒๑. พระปุสสะ ๒๒. พระวิปัสสี ๒๓. พระสิขี ๒๔. พระเสสภู ๒๕. พระกกุสันธะ
๒๖. พระโกนาคมนะ ๒๗. พระกัสสปะและ ๒๘. พระโคตมะ (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)


นอกจากนี้แล้ว ในฝ่ายมหายาน แสดงว่ามีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งสถิตอยู่เป็นนิรันดรในสรวงสวรรค์ คือ พระสยัมภูพุทธเจ้า หรือ พระอาทิพุทธเจ้า และมีพระพุทธเจ้าอีก ๕ พระองค์ เกิดด้วยอำนาจญาณสมาบัติทั้ง ๕ ของพระอาทิพุทธเจ้า สถิตอยู่ในสวรรค์เช่นเดียวกัน เรียกว่า พระธยานิพุทธเจ้า ๕ พระองค์ คือ

๑. พระไวโรจนะ ทำหัตถ์อย่างปางปฐมเทศนา ๒. พระอัฏโษภยะ ทำหัตถ์อย่างปางมารวิชัย ๓. พระรัตนสัมภวะ ทำหัตถ์อย่างปางประทานพร ๔.พระอมิตาภะ ทำหัตถ์อย่างปางสมาธิ ๕. พระอโมฆสิทธะ ทำหัตถ์อย่างปางประทานอภัย

พระพุทธรูปศิลาแห่งพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้มาชุดหนึ่ง เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเกาะชวา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ โปรดให้ประดิษฐานที่พระเจดีย์วัดราชาธิวาส ๔ องค์ ที่ ๔ มุมแห่งพระเจดีย์ อีกองค์หนึ่งโปรดให้ประดิษฐานที่ซุ้มยอดปรางค์ด้านทิศตะวันตกแห่งพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร คือ พระไวโรจนะ ถือกันว่าพระไวโรจนะเป็นองค์กลาง อีก ๔ องค์อยู่ล้อมรอบแต่ละทิศ พระพุทธรูปศิลาชุด ๕ องค์นี้เดิมประดิษฐานอยู่ที่พระเจดีย์บูโรพุทโธเกาะชวา

เรื่องพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ มีในพระพุทธศาสนาที่แสดงเป็นกลาง ๆ เช่น ในพระโอวาท ๓ ที่แปลความว่า การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว นี้เป็นคำสอนของพระพุทธทั้งหลาย คำว่า พุทธะ นี้ ใช้เป็นพหูพจน์ มีความหมายทั่วไปว่า ผู้รู้ทั้งหลาย
พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดา เรียกว่า พุทธะ

พระอรหันตสาวก เรียกว่า พุทธะ แต่มักเติมคำว่า อนุ ข้างหน้า เป็น อนุพุทธะ แปลว่า ผู้รู้ตาหรือผู้รู้ในภายหลัง เรียกรวมกันว่า พุทธานุพุทธะ แปลว่า พระพุทธะและพระอนุพุทธะ

พระพุทธะนั้นมีพระองค์เดียว ส่วนพระอนุพุทธะนั้น มีมากเท่าจำนวนพระอรหันตสาวกทั้งหลาย เมื่อถือว่าเป็นพระพุทธะด้วยกัน ก็กล่าวได้ว่า พระพุทธะมีจำนวนมาก

ในบางสูตร ได้แสดง พระพุทธะ อีกจำพวกหนึ่ง เรียกว่า พระปัจเจกพุทธะ แปลว่า ผู้ตรัสรู้เฉพาะตนผู้เดียว ไทยเราเรียกว่า พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือ พระปัจเจกโพธิ หมายถึง เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายในบัดนี้ แต่ไม่สอนผู้อื่น ในที่นี้น่าจะหมายถึง ไม่สอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ตาม หรือไม่ตั้งศาสนาขึ้น

และเมื่อมีพระปัจเจกพุทธเจ้า ก็เรียกพระพุทธเจ้าซึ่งสอนผู้อื่นเช่น พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายว่า พระสัมมา สัมพุทธเจ้าแปลว่า ผู้ตรัสรู้เอง หรือ พระสัพพัญญูพุทธเจ้า แปลว่า พระพุทธะผู้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวง พระปัจเจกพุทธะ ท่านแสดงวามีจำนวนมาก อยู่ด้วยกันในที่แห่งหนึ่ง ๆ จำนวนหลายร้อยก็มี
ขณะเดียวกันก็มีข้อโต้แย้งว่า หากมีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ในความเชื่อในยุคแรกของพระพุทธศาสนาจริง ก็น่าจะปรากฏในคาถาของพระเถรหรือเถรีรูปใดรูปหนึ่งอย่างน้อยสักแห่งหนึ่ง

แม้คำของถึงพระรัตนตรัยก็กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเพียงรูปเดียว
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 42 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ NoOTa ในข้อความที่เขียนด้านบน
sponsor links
เก่า 28-06-2006, 06:23 AM   #2
สมาชิก
 
supertor's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2005
ข้อความ: 43
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 402
ได้รับอนุโมทนา 448 ครั้ง ใน 86 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
supertor is a splendid one to beholdsupertor is a splendid one to beholdsupertor is a splendid one to beholdsupertor is a splendid one to beholdsupertor is a splendid one to beholdsupertor is a splendid one to beholdsupertor is a splendid one to behold

โอ..ใครรู้แจ้งรู้จริง ขอนุโมทนาบอกกล่าวกันด้วยคร๊าบ.บ.บ
__________________
अवलोकितेश्वर
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-06-2006, 07:40 AM   #3
wit
สมาชิก
 
wit's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jul 2005
อายุ: 39
ข้อความ: 2,062
Groans: 4
Groaned at 10 Times in 6 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 5,417
ได้รับอนุโมทนา 14,478 ครั้ง ใน 2,085 โพส
พลังการให้คะแนน: 1558
wit has a reputation beyond reputewit has a reputation beyond reputewit has a reputation beyond reputewit has a reputation beyond reputewit has a reputation beyond reputewit has a reputation beyond reputewit has a reputation beyond reputewit has a reputation beyond reputewit has a reputation beyond reputewit has a reputation beyond reputewit has a reputation beyond repute

พระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์แต่ที่ในตำรามีระบุอยู่ไม่กี่พระองค์นั้นเป็นเพราะว่า เป็นเรื่องราวตั้งแต่ชาติแรกที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันตอนเสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบสได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกครับ

และในพระไตรปิฏกของเถรวาทเองก็มีพระสูตรที่กล่าวถึง โลกธาตุ(จักรวาล)หนึ่งๆจะมีพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์ นั่นก็แสดงว่าในโลกธาตุอื่นๆในขณะนี้ก็ย่อมที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาหรือดำรงอยู่ได้เหมือนกันครับ

ปล.พระไตรปิฏกจะมีอยู่สองชุดคือ ของมหาจุฬาฯ กับของ มหามกุฏฯ ถ้าชุดของมหามกุฏฯ จะมีอรรถกถาคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดและเรื่องราวต่างๆโดยพิศดารอยู่ครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 24 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ wit ในข้อความที่เขียนด้านบน
เก่า 28-06-2006, 08:41 AM   #4
สมาชิก
 
Nirvana's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2005
สถานที่: Nirvana
ข้อความ: 8,270
Groans: 82
Groaned at 225 Times in 141 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 3,466
ได้รับอนุโมทนา 25,629 ครั้ง ใน 5,201 โพส
พลังการให้คะแนน: 571732
Nirvana has a reputation beyond reputeNirvana has a reputation beyond reputeNirvana has a reputation beyond reputeNirvana has a reputation beyond reputeNirvana has a reputation beyond reputeNirvana has a reputation beyond reputeNirvana has a reputation beyond reputeNirvana has a reputation beyond reputeNirvana has a reputation beyond reputeNirvana has a reputation beyond reputeNirvana has a reputation beyond repute

อนุโมทนา......สาธุครับ

ความจริงพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากกว่าที่กล่าวมามากนะครับ
ไม่เชื่อลองไปดูบทสวดธารณปริตร ดูซิครับ ว่ามีจำนวนเท่าใด

ชั่วโมงนี้อย่าไปคิดเรื่องนี้มาก
เอาเป็นว่า "ทำนิพพานให้แจ้ง" ในชาตินี้จะดีกว่าครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 29 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ Nirvana ในข้อความที่เขียนด้านบน
เก่า 28-06-2006, 09:04 AM   #5
สมาชิก
 
Supernova's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jul 2005
สถานที่: อยู่กรุงเทพ
ข้อความ: 233
Groans: 3
Groaned at 1 Time in 1 Post
ได้ให้อนุโมทนา: 143
ได้รับอนุโมทนา 2,928 ครั้ง ใน 297 โพส
พลังการให้คะแนน: 409
Supernova has a reputation beyond reputeSupernova has a reputation beyond reputeSupernova has a reputation beyond reputeSupernova has a reputation beyond reputeSupernova has a reputation beyond reputeSupernova has a reputation beyond reputeSupernova has a reputation beyond reputeSupernova has a reputation beyond reputeSupernova has a reputation beyond reputeSupernova has a reputation beyond reputeSupernova has a reputation beyond repute

โมทนาทุกท่านครับ
เท่าที่รู้มา พระพุทธเจ้ามีมากมายนับไม่ถ้วนนะครับ ยังไม่รวมพระปัจเจกฯ ซึ่งมีมากมายเช่นกัน เพราะโลกธาตุเรามีมาเป็นแสนๆกัลป์แล้ว
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้กล่าว "อนุโมทนา" กับคุณ Supernova ในข้อความที่เขียนด้านบน
เก่า 28-06-2006, 10:14 AM   #6
สมาชิก
 
นะมัตถุ โพธิยา's Avatar
 
วันที่สมัคร: Oct 2005
สถานที่: กรุงเทพฯ
ข้อความ: 540
Groans: 0
Groaned at 6 Times in 6 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 189
ได้รับอนุโมทนา 2,483 ครั้ง ใน 423 โพส
พลังการให้คะแนน: 347
นะมัตถุ โพธิยา has a reputation beyond reputeนะมัตถุ โพธิยา has a reputation beyond reputeนะมัตถุ โพธิยา has a reputation beyond reputeนะมัตถุ โพธิยา has a reputation beyond reputeนะมัตถุ โพธิยา has a reputation beyond reputeนะมัตถุ โพธิยา has a reputation beyond reputeนะมัตถุ โพธิยา has a reputation beyond reputeนะมัตถุ โพธิยา has a reputation beyond reputeนะมัตถุ โพธิยา has a reputation beyond reputeนะมัตถุ โพธิยา has a reputation beyond reputeนะมัตถุ โพธิยา has a reputation beyond repute

อ้างอิง:
ความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าหลายพระองค์จึงน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังพุทธปรินิพานไปแล้ว
แต่ถูกนำมาเขียนให้อยู่ในรูปของพุทธวจนะเพื่อให้ได้รับความยอมรับจากชาวพุทธทั่วไป
การถกเถียงหรือหาข้อสรุปว่าพระพุธเจ้ามีกี่องค์
ไม่สามารถหาหลักฐานอะไรมาอ้างอิงหรือพิสูจน์

ที่มา: หนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก

ความจริง ก็คือ....
มีหลักฐานจำนวนมากมาย (หนังสือ-เอกสาร, ฆราวาส-พระ) ที่ยืนยัน
การมีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ว่า เป็นความจริงแท้แน่นอน

แต่ ข้อความจากหนังสือพิมพ์ที่นำมาอ้างอิงข้างต้นแล้วนี้
บางคนอ่านแล้ว อาจเข้าใจผิดว่า
"พระพุทธเจ้ามีองค์เดียว และ เรื่องที่มีหลายองค์เป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้ !"

*ดังนั้น หนังสือพิมพ์ควรรอบคอบในการนำเสนอบทความต่างๆให้มากขึ้น
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-06-2006, 10:48 AM   #7
สมาชิก
 
mayongnes's Avatar
 
วันที่สมัคร: Apr 2006
ข้อความ: 180
Groans: 1
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 8
ได้รับอนุโมทนา 3,159 ครั้ง ใน 266 โพส
พลังการให้คะแนน: 424
mayongnes has a reputation beyond reputemayongnes has a reputation beyond reputemayongnes has a reputation beyond reputemayongnes has a reputation beyond reputemayongnes has a reputation beyond reputemayongnes has a reputation beyond reputemayongnes has a reputation beyond reputemayongnes has a reputation beyond reputemayongnes has a reputation beyond reputemayongnes has a reputation beyond reputemayongnes has a reputation beyond repute

โมทนาทุกท่าน ครับ
เท่าที่ศีกษามาจากในเวป พระพุทธองค์ ท่านยังบอกเลยว่า มีมาเท่าไหร่ตถาคตนับจำนวนไม่ได้
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-06-2006, 01:02 PM   #8
สมาชิก
 
ถิ่นธรรม's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2006
ข้อความ: 1,834
Groans: 45
Groaned at 87 Times in 44 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 302
ได้รับอนุโมทนา 6,883 ครั้ง ใน 1,444 โพส
พลังการให้คะแนน: 641
ถิ่นธรรม has a reputation beyond reputeถิ่นธรรม has a reputation beyond reputeถิ่นธรรม has a reputation beyond reputeถิ่นธรรม has a reputation beyond reputeถิ่นธรรม has a reputation beyond reputeถิ่นธรรม has a reputation beyond reputeถิ่นธรรม has a reputation beyond reputeถิ่นธรรม has a reputation beyond reputeถิ่นธรรม has a reputation beyond reputeถิ่นธรรม has a reputation beyond reputeถิ่นธรรม has a reputation beyond repute

ตามตำนานพระพุทธศาสนา ระบุว่าพระพุทธเจ้าของเราในเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ได้พบพระพุทธเจ้ามากกว่า 1 แสนพระองค์ แต่ที่ระบุพระนามไว้ในพระไตรปิฎกมีเพียง 28 พระองค์ แต่ที่มีมาก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าของเราจะเริ่มสร้างบารมีนั้นมีอีกนับไม่ถ้วน
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-06-2006, 02:02 PM   #9
สมาชิก
 
yeen's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jul 2005
ข้อความ: 684
Groans: 4
Groaned at 3 Times in 2 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 2,524
ได้รับอนุโมทนา 4,619 ครั้ง ใน 741 โพส
พลังการให้คะแนน: 574
yeen has a reputation beyond reputeyeen has a reputation beyond reputeyeen has a reputation beyond reputeyeen has a reputation beyond reputeyeen has a reputation beyond reputeyeen has a reputation beyond reputeyeen has a reputation beyond reputeyeen has a reputation beyond reputeyeen has a reputation beyond reputeyeen has a reputation beyond reputeyeen has a reputation beyond repute

พระพุทธเจ้าผ่านมากี่พระองค์แล้วไม่สำคัญกับที่ว่า เราผ่านพระพุทธเจ้ามากี่พระองค์แล้ว เมื่อไหร่จะไปนิพพานซะทีหนอ อิอิ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-06-2006, 04:07 PM   #10
สมาชิก
 
โคตร's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2006
ข้อความ: 29
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 322 ครั้ง ใน 63 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
โคตร is a glorious beacon of lightโคตร is a glorious beacon of lightโคตร is a glorious beacon of lightโคตร is a glorious beacon of lightโคตร is a glorious beacon of light

อนุโมทนา สาธุ ครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-06-2006, 07:12 PM   #11
สมาชิก
 
ศิษย์น้อย's Avatar
 
วันที่สมัคร: Mar 2005
สถานที่: KKU / ขอนแก่น
ข้อความ: 446
Groans: 0
Groaned at 2 Times in 2 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 353
ได้รับอนุโมทนา 4,248 ครั้ง ใน 465 โพส
พลังการให้คะแนน: 448
ศิษย์น้อย has a reputation beyond reputeศิษย์น้อย has a reputation beyond reputeศิษย์น้อย has a reputation beyond reputeศิษย์น้อย has a reputation beyond reputeศิษย์น้อย has a reputation beyond reputeศิษย์น้อย has a reputation beyond reputeศิษย์น้อย has a reputation beyond reputeศิษย์น้อย has a reputation beyond reputeศิษย์น้อย has a reputation beyond reputeศิษย์น้อย has a reputation beyond reputeศิษย์น้อย has a reputation beyond repute
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ศิษย์น้อย

.... พระพุทธเจ้ามากมายเกินกว่าจะนับกันจริงๆ ขอรับท่าน..

ว่ากันง่ายๆ... พระพุทธเจ้าพระองค์แรก (สมเด็จองค์ปฐม)..

ทรงพระนามว่า "สมเด็จพระพุทธสิกขี".................

ยังมีพระพุทธเจ้าที่ทรงมีพระนามเดียวกันกับพระองค์อีกถึง 5 พระองค์เลยทีเดียว....
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 28-06-2006, 10:56 PM   #12
ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิตพิเศษ
 
มหาหินทร์'s Avatar
 
วันที่สมัคร: Sep 2005
ข้อความ: 21,479
Groans: 30
Groaned at 118 Times in 108 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 18,292
ได้รับอนุโมทนา 299,158 ครั้ง ใน 26,833 โพส
พลังการให้คะแนน: 19799
มหาหินทร์ has a reputation beyond reputeมหาหินทร์ has a reputation beyond reputeมหาหินทร์ has a reputation beyond reputeมหาหินทร์ has a reputation beyond reputeมหาหินทร์ has a reputation beyond reputeมหาหินทร์ has a reputation beyond reputeมหาหินทร์ has a reputation beyond reputeมหาหินทร์ has a reputation beyond reputeมหาหินทร์ has a reputation beyond reputeมหาหินทร์ has a reputation beyond reputeมหาหินทร์ has a reputation beyond repute

นับตั้งแต่พระโพธิสัตว์พุทธเจ้า(สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)
ตั้งปณิธานความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งแรก....
จนตราบเท่าถึงที่สุดแห่งมหากัปป์ อันนานได้ ๒๐ อสงไขย กับแสนมหากัป....

ได้บังเกิดพบ พระพุทธเจ้าทั้งหลายจำนวน ๕๑๒,๐๒๗ พระองค์

จนกระทั่งเสวยพระชาติ เป็น พระเวสสันดร

..................................................................................

ข้อความข้างบนนี้.... อยู่ในโพสที่ 12

ของกระทู้....

http://www.palungjit.com/board/showthread.php?t=16896

ขอเชิญใคร่ครวญ....
.................................................................................
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 29-06-2006, 03:52 AM   #13
สมาชิก
 
undeath13's Avatar
 
วันที่สมัคร: Feb 2005
สถานที่: ท้องนา
อายุ: 16
ข้อความ: 1,488
Groans: 37
Groaned at 31 Times in 18 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 915
ได้รับอนุโมทนา 2,237 ครั้ง ใน 766 โพส
พลังการให้คะแนน: 466
undeath13 has a reputation beyond reputeundeath13 has a reputation beyond reputeundeath13 has a reputation beyond reputeundeath13 has a reputation beyond reputeundeath13 has a reputation beyond reputeundeath13 has a reputation beyond reputeundeath13 has a reputation beyond reputeundeath13 has a reputation beyond reputeundeath13 has a reputation beyond reputeundeath13 has a reputation beyond reputeundeath13 has a reputation beyond repute

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงมีมามากว่า เม็ดทรายในห้วงมหาสมุทรพุทธธันดร ครับ ^_^
__________________
แม้มิได้ เป็นหงส์ทนงศักด์
ก็จงรับเป็นโนรีที่หรรษา
แม้มิได้เป็นน้ำพระคงคา
ก็จงเป็นธารใสที่ไหลเย็น
แม้มิได้เป็นภูผาหิมาลัย
จงพอใจเป็นจอมปลวกทีแลเห็น
แม้มิได้เป็นคืนพระจันทร์เพ็ญ
ก็จงเป็นวันแรมที่แจ่มจาง.......
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 29-06-2006, 12:01 PM   #14
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: May 2006
ข้อความ: 41
Groans: 0
Groaned at 2 Times in 1 Post
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 306 ครั้ง ใน 37 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
คนเหนือ ไทยใจจร is a name known to allคนเหนือ ไทยใจจร is a name known to allคนเหนือ ไทยใจจร is a name known to allคนเหนือ ไทยใจจร is a name known to allคนเหนือ ไทยใจจร is a name known to allคนเหนือ ไทยใจจร is a name known to all

เท่าที่ผมเคยได้อ่านมา และได้รับการบอกเล่าจากหลวงพ่อฯ ท่านบอกว่าเรามีพระพุทธเจ้ามากมาย จะมีเท่าไรนั้น และมีจำนวนที่แน่นอน ผมขออาสาไปนับมา เวลานี้ยังไปนับไม่ได้ครับ ผมตายเมื่อได แล้วผมจะมาบอกให้ มีใครสนใจใหมครับ
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 29-06-2006, 04:32 PM   #15
สมาชิก
 
chue27's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jul 2005
ข้อความ: 188
Groans: 2
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 802
ได้รับอนุโมทนา 2,753 ครั้ง ใน 293 โพส
พลังการให้คะแนน: 299
chue27 has a reputation beyond reputechue27 has a reputation beyond reputechue27 has a reputation beyond reputechue27 has a reputation beyond reputechue27 has a reputation beyond reputechue27 has a reputation beyond reputechue27 has a reputation beyond reputechue27 has a reputation beyond reputechue27 has a reputation beyond reputechue27 has a reputation beyond reputechue27 has a reputation beyond repute

มีมากมายเลยครับ
ตอนเด็กๆคิดว่ามีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 29-06-2006, 05:08 PM   #16
สมาชิก
 
ปทุมวดี's Avatar
 
วันที่สมัคร: Jun 2006
ข้อความ: 40
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 4,294,967,295
ได้รับอนุโมทนา 282 ครั้ง ใน 36 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
ปทุมวดี is just really niceปทุมวดี is just really niceปทุมวดี is just really niceปทุมวดี is just really niceปทุมวดี is just really nice
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ปทุมวดี

ความจริงพระพุทธเจ้าในอดีตกาลล่วงมาจนถึงปัจจุบันนี้มีมากมายเกิน 28พระองค์ค่ะ แต่ที่มีปรากฏพระนามนั้นมี 28พระองค์ แต่จำนวนพระพุทธเจ้าในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นั้น มีเป็นจำนวนโกฏล้านพระองค์ค่ะ หรืออาจจะมากกว่านั้น
พระสมณโคดมพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่4 ในภัทรกัปล์นี้ และในอนาคตที่จะมาถึงนี้ คือ พระศรีอาริยเมตไตรย์ค่ะ เป็นพระองค์ที่5(พระองค์สุดท้ายของภัทรกัปล์นี้,เป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของภัทรกัปล์นี้ด้วย) ต่อจากนั้นโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปจนถึงกาลแตกดับ ไปจนช่วงเวลาสูญกัปล์ แล้วโลกก็จะเริ่มเกิดใหม่อีกครั้ง และกินกาลเวลาที่เนิ่นนานกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีก เป็นเช่นนี้ไม่จบไม่สิ้น
นี่แหละค่ะวัฏสงสาร
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 29-06-2006, 11:11 PM   #17
สมาชิก
 
NAGA's Avatar
 
วันที่สมัคร: Oct 2004
สถานที่: หาความแน่นอนมิได้
ข้อความ: 82
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 69
ได้รับอนุโมทนา 311 ครั้ง ใน 47 โพส
พลังการให้คะแนน: 171
NAGA is just really niceNAGA is just really niceNAGA is just really niceNAGA is just really niceNAGA is just really nice
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง NAGA

มาถามโง่ๆ นะ ได้โอกาสแสดงความโง่แล้ว

1 พระพุทธเจ้า ที่ว่ามีมากมายนั้น ทุกพระองค์ ตรัสรู้และนิพพานในโลกเรานี้หรือไม่?

2 แต่ละภัทรกัป ยาวนานแค่ไหน ไม่ใช่ตามตำราว่าด้วยการขัดภูเขานะครับ เอาแบบเทียบปีกันไปเลย

3 โลกเรามีมนุษย์มานานแค่ไหน นานมากพอที่จะมีพระพุทธเจ้าได้กี่พระองค์มาแล้ว

4 พระพุทธเจ้า ตรัสรู้โดยรู้แจ้งในพระพุทธศาสนาทั้งหมดหรือไม่ แล้วเรียกศาสนาพุทธเหมือนที่เราเรียกรึเปล่า

5 พระพุทธเจ้าบำเบ็ญบารมีในจักรวาลหนึ่งๆ สามารถตรัสรู้และนิพพานในจักรวาลอื่นได้มั้ย เพราะต้องมีสาวกภูมิติดตามมาก


ผมยังไม่รู้แจ้งเห็นจริง ถามด้วยความโง่เขลา และต้องการคำตอบที่เป็นทั้งในเชิงศาสนาและวิทยาศาสตร์

โง่จริงๆ นะครับ ไม่ได้มาลองดี

โดยส่วนตัว เชื่อว่าในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และสมณโคดมเป็นองค์ที่ 4 แต่ยังตามืดบอดกับคำถามเหล่านี้

ผู้มีปัญญาสูงยิ่งทั้งหลาย ช่วยไขข้อข้องใจด้วยนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
__________________
ท่านทั้งหลาย พึงระลึกไว้ว่าท่านเป็นหนึ่งเดียว ... หนึ่งเดียวเท่านั้น
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 29-06-2006, 11:17 PM   #18
สมาชิก
 
supoj_ssinheng's Avatar
 
วันที่สมัคร: Oct 2005
ข้อความ: 15
Groans: 0
Groaned at 0 Times in 0 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 123 ครั้ง ใน 37 โพส
พลังการให้คะแนน: 0
supoj_ssinheng has a spectacular aura aboutsupoj_ssinheng has a spectacular aura aboutsupoj_ssinheng has a spectacular aura about

ตำนานที่คุณอ้างถึงว่ามีพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระไตรปิฏกครับ ที่ว่ามี ๕ พระองค์ก็คือเฉพาะกัปป์นี้เท่านั้น ซึ่งเป็น ภัทรกัปป์ ส่วนพระพุทธเจ้าที่อุบัตินั้นมีมากดังที่ผู้รู้ก่อนหน้ากล่าวถึงครับ ส่วนที่ว่า ๒๘ พระองค์ก็คือ พระไตรปิฏกกล่าวถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อนาบุญให้พระโพธิสัตว์( พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า) ได้สร้างบารมีอันเกื้อกูลแด่พระโพธฺญาณครับ ( บารมีเด่นๆ แบบอุกฤษฏ์ ) ส่วนระหว่างที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ก็มีการพลาดไปเกิดในทุคติ จึงไม่ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่อุบัติในช่วงนั้น เป็นต้นครับ ดังนั้นจึงไม่ได้กล่าวถึงทั้งหมดครับ...
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 30-06-2006, 05:34 AM   #19
สมาชิก
 
ligore's Avatar
 
วันที่สมัคร: Mar 2005
สถานที่: เมืองคอน
อายุ: 86
ข้อความ: 1,001
Groans: 91
Groaned at 2 Times in 2 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 258,513
ได้รับอนุโมทนา 14,255 ครั้ง ใน 1,858 โพส
พลังการให้คะแนน: 890
ligore has a reputation beyond reputeligore has a reputation beyond reputeligore has a reputation beyond reputeligore has a reputation beyond reputeligore has a reputation beyond reputeligore has a reputation beyond reputeligore has a reputation beyond reputeligore has a reputation beyond reputeligore has a reputation beyond reputeligore has a reputation beyond reputeligore has a reputation beyond repute

ตามบทสวดมนต์สัมพุทเธ มีหลายล้านพระองค์

ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
เก่า 30-06-2006, 07:43 PM   #20
สมาชิก
 
วันที่สมัคร: May 2006
สถานที่: ไทย
ข้อความ: 518
Groans: 0
Groaned at 3 Times in 2 Posts
ได้ให้อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา 2,854 ครั้ง ใน 437 โพส
พลังการให้คะแนน: 372
cheterk has a reputation beyond reputecheterk has a reputation beyond reputecheterk has a reputation beyond reputecheterk has a reputation beyond reputecheterk has a reputation beyond reputecheterk has a reputation beyond reputecheterk has a reputation beyond reputecheterk has a reputation beyond reputecheterk has a reputation beyond reputecheterk has a reputation beyond reputecheterk has a reputation beyond repute
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cheterk

พระนิพพาน จากคำครูอาจารย์
http://www.geocities.com/pranipan/

VDO ของสัตว์ต่างๆ ที่จะต้องถูกนำมาเป็นอาหารให้เราได้กิน เรื่องจริงที่หลายคนไม่เคยเห็น ว่าน่าสงสารแค่ไหน
อานิสงส์ ๑๐ ประการ ของการไม่กินเนื้อสัตว์ ( อันนี้ผมผิมตามหน้าปก CD นะครับ )
1. เป็นที่รักของบรรดาเทพพรม ตลอด จนมนุษและสัตว์ทั้งหลาย
2. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น
3. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์ เหี้ยมโหดเคียดแค้นในใจลงได้
4. ปราสจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย
5. มีอายุมั่นขวัญยืน
6. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้งแปด
7. ยามหลับนิมิครเห็นแต่สิ่งที่ดีงาม เป็นศิริมงคล
8. ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ้งกันและกัน
9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสแห่งนิพาน ไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ
10. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตญาณจะมุ่งสู่คติภพ

เปิด
http://thaihotbiz.com/dmc/ก&#3...6;น2.wmv

Save
http://thaihotbiz.com/dmc/ก&#3...6;น2.zip

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข
อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุสุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข
อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุสุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุสัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุสัพเพเวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตาโหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ
__________________
แจกไฟล์ - พระพุทธรูป พระบรมสารีริกธาตุ พระสาวก และภาพพระอริยสงฆ์ครับ เชิญร่วมบริจาค"สร้างอุโบสถกลางน้ำ" http://www.palungjit.com/board/showthread.php?p=387207#post387207
ฯ ๗๑   ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

Bookmarks

Tags
..., ...., ....., ......, ........, ........., 100%, 365, 665, dmc, font, tag, , ความจริง, ฆราวาส, ปี, พรปีใหม่, พระ, พระปัจเจกพุทธเจ้า, ส.ค.ส., สัมพุทเธ, หนังสือ, อิอิ, ไตรปิฎก,(View-All สมาชิกที่ได้อ่านกระทู้นี้แล้ว : 443 (Set)
...@(^_^)@..., 2456996542, aeroguy, airsamurai, ajareya, akeyoht, Allymcbe222, anuchiisz, anusart34, Aoclub, aof1982, aofservice, aonann6996, aoothanapon, aries, Artty008, artwhan, ashigun, Atis Whong, august ch, aun1971, baan9com05, baimon22, baka20641, Bar, BATIOHM, beerleo, Believe123, bhodhithas, bigzastar, bindeaw13, bingping, BMET3, Boatmeet, bobubalis, bolax, boy610307, BoyRTS, bt42002, buschannarong, camrymax, chalesa, chibasusumu, chompooX2, chumpol007, city, couragor, Daeng906, Daengtumdee, DanaiT, darkload, deutschland, dhammaway, DharmaJaree, Dhoko, Dinendal, dong2002, eclipse2019, eddy19344, ekKeMan, Fairika, fang art, fernie_wing, ffslide, fluke892541, Folkfae, FunTime, glay12345, glory01, godanaw2011, goddance, GoldenFire, GROLY, hanumana_61, Heroofch, Hma, honoghuk, hotleague, Ice&White, ice2534, idhumma, inf, InvisibleForce, iohmkrub, it_sun, J47, jacob_pucc, jaecibake, jaycirclelife, jeedeemee, Jidsai, Jit89, Jitarsa, jitpapatsorn, Jitsamathi, jotaro4s, jum911, junoo, KaiIm, kanetsuan, keakkeak, khunooi, kitti-pong, kobkobkob, kokuan, kong2, kongkiatm, Korndin, koro, Kosit`, kraiwit, KRIANGKUB, Krisskong, krittrin, kulkeratiyut, kungjaidee, kunkrukrub, kunpan, K_Benjamas, la01, lalitaProlly, laujyaj, lingja, lucipher, Lukkrok, LungKoZone, M13Shine, mabilar, magic9999, mahatep, mailgolf, MAM3chai4, mangkapom, mang_wan, Marthaporn, meechaicharoen, menton, michiyo32, MickeyandMinnie, minbu, mofoam, momandboy, mongkolkob, moonsky, mooom, mormap, mungkude, mypolicexp, na.rong, nailovebifern18, nam+ning, namassakkar, Namo5000, nannan25438, narawutkueum, NatAndaman, NatchaKTM, navalman, ncis9, nes315, Nescafea, newwave1959, NirvanaPhuket, niyomrat, nokair, nonsuwan, nopadol wn, no_nizz, nun-rayong, nunmk, nutchatip, nutsuanplu, Nutthavat, Nu_Bombam, nylayxej5, OffMaTriX, Oil and Water, olan2503, oracle_Park, ozzntt, Pae_SiamU_นะเมติ, paffe, Pairoj47, pakansit, pakpink, panneeja, passakorner, patdorn, PattyJikky, patวิมุตติ, PCO_, PD413, peamikaa, peeniti16, peerakul, peeyapa, petiteps, PEZILLA, phai-put, phassakorning, phiung_ay, phudit999, phupong, pigies, piranatch, pm, pmpiyanat, poenarak, pondpondpond, pootree, popdod, poppop_127, porozaza, porpek, possawe, Pothipong, preseverance, Prichaya, Prophecy, ptiwarat, puisukon, puldool, Puttathida1, qillip, Rambo2521, richsi, roflolmao, rravikran, Saksurat, samantood, saravudth, Sebastien_ball, shamu079, siluate, silverraion, SINPHET, sio191, siranat, Sirius Galaxy, slim shady, slughorn, sms80, Snow_Princess, Solotel, sornram1044, SpiffyGaL, sron2006, starplatinum555, stitwong, Suebthep, suekong, sumintra, surasit1979, sutongperd, s_samosorn, taekikook, tai yi fan, Tan emotion, tan1251, Tanapat_1982, Tanawa, tango456, tao-tao, tawinpao, TEAPTUM, tee07, ThakornV, tharushnu, thawatchai2519, thelexton, therd2499, Thetumkung, TheWanderer, thupthai, TiMaGiFT, tjs, tomsignal, tom_2806, tsukino2012, tutong, tutpon, UFO393, uit, uthit23, Vavada, VeryBoy, view2004, Vrphotographer, wang5, wangpao, warinsa, Watcharanon, watjojoj, weerapat_b, WEKIN, White_Lotus, widya, wuttirin, xmen123, yaka, yezhiguan, yingyos26, yodyingyong, yokeeyui, yong999, yui_61, yut2511, กล็อก 19, กฮ, กำนันธงชัย, กิตตศักดิ์, กิตติ8895, กิ่งอ้อ, กี่, ขวัญทิพย, ข้าผู้น้อย, คนกิเลสหนา, ครูเรือง, คันศรธรรม, คำไล้, คุณธี_khuntee, งงในดงแมว, จกฺกวโร, จฬา, จันดารา, จิตาภา, ชายเจ็ด, ณปกรณ์, ณัฐชานิตย์, ดำฤษณา, ต้นละ, ต้มยำ, ถักทอฝัน, ถิ่นธรรม, ทะนงสัก, ทัสวรรณ์, ทิกเกอร์_ทิกเกอร์, ธรรมบารมี, ธรรมวิวัฒน์, ธัญญา_๙๙, ธัมมะสามี, ธีรภาส, นก ราตรี, นพรัตนะ, นวะจิต, นะโมพุทธายะ, นายชวัล, นายเก่ง, นิกานัน, นิ่งไว้, นู๋กุ้ง, บัวรองพุทธบาท, บัวล้านนา, บัวสีฟ้่า, บัวเกี๋ยง, บุญทรงพระเครื่อง, บุตรอำพร, ปรมัตถจักร, ปัญจา, ปัฑมาสณ์, ปุณบพิธ, ผิดหวัง, ผู้ไกล, พงศ์ภูพาน, พยัคฆ์ร้าย, พรหมยราช, พุทธวจนะ2, ฟิวเจอร์, ฟ้าพราว, ภพนัฐ, ภูปรมัตถ์, มนุษย์หรือ, มุมฟ้า, รอยแพร, รัศมีสีทอง, ฤๅษีสัญจร, ลมหายจัย, ลาวชัดชัด, ลูกชิต, ล้างจิต, วชิรุณ, วรสกุล, วอละจิด, วัตรธรรม, วัยเด็ก, วิจิตโต, วิบูลย์ชัย, ศรีสุจิตรา, ศิริสมบูรณ, ศิษย์ธรรมเทพ, ศุภกร_ไชยนา, สหพัฒน์, สายนำเย็น, สาวกธรรม1, สุขแก้ว, สุชีโว, สุดทางธรรม, หก, หมอตัวน้อย, หัดนั่ง, อนุโมทามิ, อภิญญา๘, อภิมาร, อัมพวรรณ, อิงออฟ, อุตฺตโม, อุทยัพ, เกราะธรรม, เค้กนมสด, เด็ก3ขวบ, เด็กไม่เดน, เต้ตาล, เว็บบอร์ด, เอื้องผึ้ง, แรงลม55, แหน่ง, โคตร, โคมหลวง, โซ, ไม่รู้นาม, ไม้เกาหลัง, ไห่เฉากุหลาบไฟ, ่ประเสริฐ, ๋่Jakkrit, ๑จักรเพชร๑
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ ให้คะแนนกระทู้นี้
ให้คะแนนกระทู้นี้:

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://board.palungjit.org/f13/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-42758.html
ถูกเขียนโดย For Type วันที่
Yahoo! รู้รอบ - ทำไมบางสำนักสอนว่าพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์ถ้าจริงแต่ละพระองค์ค้นพบในเรื่อง This thread Refback 20-11-2009 12:08 PM
Yahoo! รู้รอบ - ทำไมบางสำนักสอนว่าพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์ถ้าจริงแต่ละพระองค์ค้นพบในเรื่อง This thread Refback 20-11-2009 09:37 AM


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +6 และเวลาในขณะนี้คือ 05:12 AM


พลังจิต | พระไตรปิฎก | เสียงธรรม | รูปภาพ | พจนานุกรม  | วัดไทย | คลิป | สารบัญเว็ป | หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | อภิญญาหก | ฝึกสมาธิ
 
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ | สมาธิ | แชท | เว็ปบอร์ด | พระเครื่อง | ดูดวง | ทำนายฝัน | Blog | | Google | แปลภาษา |
ติดต่อลงโฆษณาที่เว็บพลังจิต

vBulletin Copyright ©2000-2009 Jelsoft Enterprises Ltd. Search Engine Friendly URLs by vBSEO
Palungjit.org 1 April 2003 - 2016
Page generated in 0.46437 seconds with 14 queries